Board

President – Professor Dr. Włodzimierz Anioł

prof. Włodzimierz AniołProfessor of Political Science in the Institute of Social Policy at Warsaw University. Chairman of the Scientific Council of the Western Institute in Poznan. Deputy Dean of the Department of Journalism and Political Science, Warsaw University (1999-2004). Longtime expert and advisor in the Polish President’s Chancellery and the Ministry of Foreign Affairs, participant in the work of the Council of Europe and the Council of the Baltic Sea States, member of OSCE and UN missions. From 2004-2008, he served as the First Counsellor and chargé d’affaires a.i. in the Polish Embassy in Oslo. The author of a number of books and around 200 other publications on globalization (Paradoksy globalizacji, Warszawa 2002), European integration (Europejski fin de siecle, Warszawa 1996; Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2003), international diffusion processes (Poland’s Migration and Ethnic Policies: European and German Influences, Warsaw 1996), and the Nordic welfare states (Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Warszawa 2013).

His recent papers on the Nordic region include: Poles in the Norwegian labour market: benefits and challenges, [in:] Polish Community in Norway: Opportunities and Challenges, Oslo 2014; Państwo pracy w Skandynawii – między ciągłością a zmianą, “Polityka Społeczna” nr 4/ 2014; Dylematy polityki rodzinnej w Europie na przykładzie doświadczeń skandynawskich, “Studia Europejskie” 2013, No. 1; Fińskie społeczeństwo wiedzy i innowacji, “Problemy Polityki Społecznej” 2013, No. 21; Państwo wobec wyzwań społecznych – specyfika skandynawska, “Polityka Społeczna” 2013, No. 1; Nordycki model dyplomacji pokojowej, “Sprawy Międzynarodowe” 2010, No. 3; The Arctic: An Area of Conflict or of Cooperation, “The Polish Quarterly of International Affairs” 2010, No. 4; Międzynarodowe kontrowersje wokół Arktyki i Spitsbergenu, “Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2010, No. 1-2; Mocarstwo humanitarne? Norwegia wobec nowych wyzwań społecznych, “Problemy Polityki Społecznej” 2009, Vol. 12; Rozterki Peera Gynta. Introwertyczno-ekstrawertyczne podłoże polityki zagranicznej Norwegii, “Sprawy Międzynarodowe” 2009, No. 3; Problemy migracji zarobkowych do Norwegii, “Polityka Społeczna” 2009, No. 5-6; Północnym szlakiem. Kilka uwag o nordyckiej drodze rozwoju, “Problemy Polityki Społecznej” 2005, Vol. 8. {slide=

Selected publications

|closed}

I Monographs

 1. Polityka społeczna w działalności ONZ, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1983.
 2. Ciężkie czasy dla rozumu, Almapress, Warszawa 1988.
 3. Narody Zjednoczone wobec problemów społecznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1988.
 4. Międzynarodowa polityka społeczna. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.
 5. Geneza i rozwój procesu globalizacji, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych UW, Warszawa 1989.
 6. Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1992.
 7. Poland’s Migration and Ethnic Policies: European and German Influences, Friedrich Ebert Foundation  Warsaw Office, Warsaw 1996.
 8. Europejski fin de siecle. Przeobrażenia struktur międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996.
 9. Paradoksy globalizacji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002.
 10. Polityka socjalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003. 
 11. Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003.
 12. Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Elipsa, Warszawa 2013.

II Other books and studies

 1. Polityka społeczna. Wybór tekstów teoretycznych, IPS UW i COM SNP, Warszawa 1984 (współredakcja naukowa).
 2. The Europeanization of Polish Politics: The Case of Migration Policy, Working Papers on Transitions from State Socialism, # 95.3, Cornell University, Ithaca 1995.
 3. The Europeanization of Polish Ethnic Policy, Working Papers on Transitions from State Socialism, # 96.3, Cornell University, Ithaca 1996.
 4. The WEU’s Role in Crisis Prevention and Management, Clingendael Paper, Netherlands Institute of International Relations, The Hague 1997.
 5. Politycy III Rzeczypospolitej – między teorią a praktyką, Elipsa, Warszawa 2001 (redakcja i wprowadzenie).
 6. Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, ASPRA-JR, Warszawa 2011 (współredakcja naukowa i współautorstwo).

{/slides}

Member of the Board, Executive Director – Marcin Fronia

Marcin FroniaSocial and political scientist, graduated Ph.D studies at Graduate School for Social Research, Polish Academy of Sciences. In 2006 participated in the peace research programme, organized by Oslo University in cooperation with the Peace Research Institute in Oslo (PRIO). In 2010 he was a visiting researcher in the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), and previously at British universities (Sussex, Lancaster). Coordinator of international education and research projects, including those financed by the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism. In 2009-2011 he coorganized postgraduate studies programme on Development Cooperation Policy and Management (DCPM), first time in Poland for English speakers. He is the author of a number of articles on sociology of development, modernization of Poland, conflict prevention, energy security and climate change. Recently he has been co-editor and co-author of book Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski (forthcoming) and report of the Young Scientists Committee at the Prognosis Committee “Poland 2000 Plus”, titled Polska 2050. Wyzwania na drodze do przyspieszenia (Warszawa 2012).
{slide=

Selected publications

|closed}

Articles (in books and scientific periodicals)

2011:

 1. (z G. Chimiak), Globalizacja a rozwój w XXI wieku. Wprowadzenie, [w:] G. Chimiak, M. Fronia (red.), Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (w druku).
 2. (z A. Kafara, E. Kirejczyk, K. Prandecki, M. Wawrzyński) Polska w roku 2050: przyspieszenie czy stagnacja?, [w:] J. Kleer, A. P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki (red.), Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, Tom II Gospodarka i środowisko, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz “Polska 2000 Plus”, Warszawa: Wydawnictwo PAN.
 3. (z A. Kafara, E. Kirejczyk, K. Prandecki, M. Wawrzyński) Polska w roku 2050. Wyzwania na drodze do przyspieszenia, [w:] “Przyszłość. Świat-Europa-Polska. Biuletyn Komitetu Prognoz Polska 2000+ przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”, Nr 4/2011. Warszawa: Wydawnictwo PAN.
 4. Od pokonfliktowego budowania pokoju do zrównoważonego rozwoju: determinanty trwałego zapobiegania konfliktom, [w:] Kostecki W. (red.), Zaawansowane zapobieganie konfliktom, Warszawa: ASPRA-JR.

2010:

 1. Adaptacja do negatywnych skutków zmian klimatycznych. Kulturowa analiza skuteczności projektów rozwojowych, [w:] J. Jurewicz, K. Górak-Sosnowska (red.), Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Dyskursy o rozwoju społecznym w procesie modernizacji: wstęp do analizy przemian w Polsce po 1989 roku, [w:] Z. Galor (red.), Odmiany życia społecznego, Poznań: WSNHiD.

2008:

 1. Współczesne badania nad konfliktem i rozwojem międzynarodowym, [w:] “Wroclaw International Review”, Wrocław: Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych. Vol. 3-4.

2007:

 1. Dyskurs, religia, rytuał i sfery polityczności. Kilka tropów śladami krytycznej analizy dyskursu, [w:] “DYSKURS, Pismo Instytutu Nauk Politycznych”, Uniwersytet Opolski, Vol. 5.
 2. (z D. C. Pelupessy and A. G. Nida) Post-conflict peace building and sustainable peace: The case of Aceh province, Indonesia, [w:] “Wroclaw International Review”, Wrocław: Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych, Vol. 1.

2006:

 1. Czy refleksyjny pragmatyzm? Próba analizy przemian społeczno-politycznych w Polsce po 1989 r. Kontekst środkowoeuropejski a kontekst globalny, [w:] A. Gawkowska, P. Gliński, A. Kościański, Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość. Polityka. Lokalność, Warszawa: IFiS PAN.

2005:

 1. Wybrane aspekty socjologicznych badań nad rytualizacją z perspektywy komunikacji społecznej, [w:] Nowe media – Nowe w mediach, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

2002:

 1. Transformacyjna dekada – przemiany wartości i więzi społecznych. Rozważania o modernizacji na przykładzie społeczeństwa polskiego, [w:] “Zeszyty Naukowe KWSM”, Nr 2. Wrocław.

1998:

 1. Próba semiologicznej analizy feministycznego dyskursu z postmodernizmem, [w:] “Kobieta a Unia Europejska”, Wrocław.

Books and raports

2011:

 1. (red. z G. Chimiak) Globalizacja a rozwój: szanse i wyzwania dla Polski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. (w przygotowaniu).

2010:

 1. (z J. Szczyciński, K. Snarska, P. Tryjanowski), Zmiany klimatu w polityce rozwojowej – Kopenhaga i co dalej?, “GDRG Policy Papers”, nr 3/2010.

2009:

 1. (z R. Łuczak, K. Czaplicka, J. Klepacka), The present state and future perspectives of international development cooperation research and education in Poland, Raport badawczy z projektu: Tworzenie trwalych podstaw do ksztalcenia liderow miedzynarodowej wspolpracy rozwojowej: wykorzystanie doswiadczeń modelu nordyckiego, Warszawa.

2005:

 1. (z U. Volgmann), Trialog, czyli jak buduje się pamięć kolektywną, [w:] Raport z projektu polsko-niemiecko-ukrainskiego projektu badawczego, organizowanego przez GFPS e.V. Berlin-Leipzig, Bosch Stiftung.

2004:

 1. Raport: Polityka wschodnia wystawiona na próbę: Wybory na Białorusi i Ukrainie, [w:] Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych DOSS, Wrocław, Listopad 2004.
 2. Raport: OBWE/ODIHR – Human Dimension Conference, [w:] Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych DOSS, Wrocław, Listopad 2004.
 3. Raport: Polska – Białoruś w poszerzonej Europie [w:] Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych DOSS, Wrocław, Pazdziernik 2004.

Popular science articles and reviews

2011:

 1. (Recenzja) New Systems Theories of World Politics, by M. Albert, L. E. Cederman, A. Wendt (eds) Palgrave Macmillan 2010, [w:] “Journal of Peace Research”, Oslo: Peace Research Institute Oslo (PRIO). (w druku)
 2. (Recenzja) After 2015: International Development Policy at a Crossroads, by A. Sumner, M. Tiwari (eds.), Palgrave Macmillan 2010, [w:] “Forum for Development Studies. Journal of Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) and Norwegian Association for Development”, Routledge. (w przygotowaniu)
 3. (Recenzja) Governing Global Polity. Practice, Mentality, Rationality, by I. B. Neumann, O. J. Sending (eds) “The University of Michigan Press 2010”, [w:] Forum for Development Studies. Journal of Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) and Norwegian Association for Development. Routledge. (w przygotowaniu)

2009:

 1. (Recenzja) Kobiety w polityce, M. Fuszara (Trio 2007), [w:] “Dialogi o rozwoju”, Nr 3.

2008:

 1. (Recenzja) Konflikty współczesnego świata; Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie; Idee i ideologie we współczesnym świecie; (PWN 2008), [w:] “Dialogi o rozwoju”, Nr 2.
 2. (Recenzja) Wspólne dobro. Ekonomia dla przeludnionej planety, Jeffrey Sachs (PWN 2008), [w:] Wroclaw International Review, Nr 3-4.
 3. (z M. Starnawski, K. Gawlicz) Wyłomy w murze “końca historii”, wstęp do polskiego tłumaczenia książki Naomi Klein “Mury i wyłomy”. Warszawa: PWN.

2005:

 1. O sieci w ‘realu’, [w:] Recykling Idei, Grudzień 2005.
 2. Duch zmian w Użgorodzie, [w:] “Ukraina 2004. Wybory prezydenckie na Ukrainie oczyma obserwatorów OBWE”, Kraków: Wydawnictwo Ajaks.

2003:

 1. Projekcja dokumentu “Srebrenica. Krzyk zza grobu” w Ośrodku Jerzego Grotowskiego, [w:] “Przegląd Uniwersytecki”, R. IX, Nr 4 (85).

{/slides}

Member of the Board – Dr. Piotr W. Zawadzki

pwzPolitical scientist and social policy specialist, Assistant Professor in the Institute of Social Policy at Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw. Former member of the Mazovia Regional Council for Employment and the National Thematic Network on Good Governance. He teaches students on: European social policy, European job placement and workshops Specialists of the Labour Market for a new field of practical profile studies Organization of the Labour Market. He takes part in research programmes conducted by the University of Warsaw and the Regional Labour Market Observatory, focused on labour market, vocational education, comparative international social policy. He publishes in specialist journals and books. Co-author and co-editor of a number of books, most recently: Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej [The decade of membership in the European Union. The prospect of social policy] (Warszawa 2015), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania [European immigration policies. The old dilemmas, the new challenges] (Warszawa 2016).
{slide=

Selected publications

|closed}

 1. Problemy polityki społecznej w Unii Europejskiej, Przegląd Europejski nr 1/2000.
 2. Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny (red. W. Theiss) – Review, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze nr 5/2002, IRRS.
 3. Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą – perspektywa europejska (red. Z. W. Stelmaszuk) – Review, Praca Socjalna nr 2/2002, IRSS.
 4. Przeklęta kraina? Sytuacja byłych pracowników PGR w województwie podkarpackim, Polityka Społeczna nr 9/2002, IPiSS.
 5. Miejsce polityki społecznej w Traktacie Konstytucyjnym UE, Polityka Społeczna nr 9/2003, IPiSS.
 6. Polityka społeczna w Traktacie akcesyjnym o przystąpieniu Polski w Unii Europejskiej, Polityka Społeczna nr 2/2004, IPiSS.
 7. System pośrednictwa pracy w Republice Irlandii, Biuletyn Informacyjny PTPS – Wiadomości społeczne nr 1/2006, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
 8. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy i rozszerzony, Tomasz Stryjek, Elżbieta Tyszko-Kulik, Piotr W. Zawadzki, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2007.
 9. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy, Tomasz Stryjek, Elżbieta Tyszko-Kulik, Piotr W. Zawadzki, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2008.
 10. Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008.
 11. Życie w Polsce krok po kroku. Poradnik dla cudzoziemców poszukujących ochrony, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008.
 12. Jak pomagać cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony? Poradnik dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008. (Rozdział IV Cudzoziemcy poszukujący ochrony a rynek pracy.)
 13. Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ (Rozdział “Praca i zatrudnienie”), Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2008.
 14. Sytuacja demograficzna, społeczna i ekonomiczna subregionu radomskiego w świetle analizy danych zastanych, analiza dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu badawczego Pracodawca – Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki (realizacja w zakresie Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie), MORP, Warszawa 2008.
 15. Raport z badań empirycznych pracodawców w subregionie radomskim nt. Zapotrzebowanie na pracowników na radomskim rynku pracy, raport dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu badawczego Pracodawca – Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki (realizacja w zakresie Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie), MORP, Warszawa 2008.
 16. Analiza badań prowadzonych na poziomie powiatów województwa mazowieckiego oraz bazy danych systemu POMOST (współautorstwo z B. Pielińskim i M. Żejmisem), raport nr 3 dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy – Projekt MORP (Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 POKL Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy), MORP, Warszawa 2009.
 17. Analiza badań prowadzonych przez obserwatoria lokalnych rynków pracy w województwach innych niż mazowieckie wraz z uwagami na temat obserwatoriów rynku pracy w UE (współautorstwo z M. Żejmisem), aneks do raportu nr 5 dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy – Projekt MORP (Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 POKL Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy), MORP, Warszawa 2009.
 18. Bezpieczeństwo Społeczne, [w:] Wojtaszczyk Konstanty A., Materska-Sosnowska Anna, Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, 50-lecie Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym, ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 19. Instytucje międzynarodowe w walce z ubóstwem i wykluczeniem, [w:] Szarfenberg Ryszard, Żołędowski Cezary, Theiss Maria (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Elipsa, Warszawa 2010.
 20. 90 lat minęło… Historia i teraźniejszość Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce w latach 1919-2009, MPiPS, Warszawa 2010. [współautorstwo]
 21. Absolwenci i uczniowie szkół zawodowych a rynek pracy, Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy nr 2/2011.
 22. Polski rynek pracy po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Anioł Włodzimierz, Duszczyk Maciej, Zawadzki Piotr W., Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Aspra-Jr, Warszawa 2011.
 23. Podstawy do strategii rozwoju województwa mazowieckiego w obszarze szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego [współautorstwo], Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2012. http://obserwatorium.mazowsze.pl
 24. Młodzież a rynek pracy – co uczynić, aby nasze dzieci były samodzielne, lecz nie samotne?, [w:] Szkolnictwo zawodowe na miarę Mazowsza. Rekomendacje (praca zbiorowa), Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2013.
 25. Dyskurs prasowy wokół problemów cudzoziemców poszukujących w Polsce ochrony oraz Dyskurs polityczny wokół imigrantów i polityki imigracyjnej Polski w kampanii wyborczej 2011 r. oraz strategii polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, [w:] Łotocki Ł., Firlit-Fesnak G. (red.), Imigranci w polskim dyskursie publicznym, Aspra-Jr, Warszawa 2014.
 26. Młodzież, bezrobocie, wykluczenie – nowe-stare wyzwania dla unijnej polityki społecznej, [w:] Puślecki Z.W., Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.
 27. Aktywność zawodowa i struktura zatrudnienia, [w:] Żołędowski C., Rysz-Kowalczyk B., Duszczyk M., Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Wyd. DW Elipsa, Warszawa 2015.
 28. Szwedzka polityka imigracyjna, [w:] Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł., Zawadzki P.W. (red.), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, Aspra-Jr, Warszawa 2016.

{/slides}