Newsletter

Dołącz do nas na:
facebook  YouTube  Twitter

Misja i cele Fundacji Naukowej Norden Centrum

Główną misję Fundacji można streścić w formule: Modernizacja przez innowacje, inspiracje i wzajemne uczenie się.

Misją Fundacji jest przyczynianie się do procesów modernizacji społecznej oraz rozwoju dialogu międzynarodowego poprzez wspieranie europejskiej i subregionalnej wymiany idei i doświadczeń w zakresie rozwiązywania ważnych problemów społecznych i gospodarczych. Działalność Fundacji koncentruje się na rozwijaniu tego rodzaju kontaktów pomiędzy Polską – i innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej - a pięcioma państwami nordyckimi, tj. Danią, Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją.

Doceniając walory nordyckiego modelu rozwoju - potwierdzane wysoką pozycją krajów skandynawskich w różnego rodzaju międzynarodowych rankingach i badaniach porównawczych - Fundacja uznaje za swój podstawowy cel podejmowanie działań sprzyjających:

  1. rzetelnej analizie;
  2. szerokiej popularyzacji;
  3. oraz transferowi i przyswajaniu w Polsce

najwyżej cenionych elementów nordyckiego modelu rozwoju i strategii reformatorskich w państwach skandynawskich, a także najbardziej wartościowych, występujących tam konkretnych rozwiązań praktycznych (best practices) w polityce społecznej, gospodarczej i zagranicznej.

Celem towarzyszącym jest popularyzacja społeczno-ekonomicznych doświadczeń w zakresie współpracy w regionie nordycko-bałtyckim, a także promowanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań w różnych sektorach polityki publicznej i dziedzinach aktywności międzynarodowej państw regionu, ze szczególnym uwzględnieniem polityki wschodniej (w tym Partnerstwa Wschodniego) i członkostwa w Unii Europejskiej. W ten sposób Fundacja podkreśla potrzebę i znaczenie wielostronnej wymiany doświadczeń oraz nowatorskich idei i praktyk w relacjach polsko-nordyckich.

Głównym adresatem działań Fundacji są środowiska eksperckie i opiniotwórcze, decydenci polityczni, kręgi biznesowe i młodzież akademicka. Celem podejmowanej działalności jest stymulowanie i współkształtowanie debaty publicznej o najważniejszych wyzwaniach cywilizacyjnych stojących obecnie przed Polską, regionem nordycko-bałtyckim i Europą. Jest nim równocześnie definiowanie skutecznych strategii i metod unowocześniania państwa, gospodarki i społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji i inspiracji płynących z dorobku państw nordyckich.

Fundacja formułuje wytyczne i zalecenia określające zasadność i warunki aplikowania zagranicznych doświadczeń w odmiennych realiach wewnętrznych innych krajów. Rekomendacje te mogą być użyteczne dla rozmaitych agend rządowych, firm, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, samorządów terytorialnych i gospodarczych.