Newsletter

Dołącz do nas na:
facebook  YouTube  Twitter

O Fundacji

Fundacja Naukowa NORDEN CENTRUM jest niezależnym, apolitycznym, pozarządowym ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, działającym na zasadach non-profit, utworzonym w 2011 r. i zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000405836.

Aktywność Fundacji określają, z jednej strony, wytyczone przed nią misja i statutowe cele, a z drugiej – tematyczne obszary szczególnych zainteresowań i różne formy realizowanych projektów.

O działalności Fundacji, zgodnie z jej statutem, decydują dwa organy: Rada i Zarząd

Rada Fundacji - powoływana na czteroletnią kadencję, wytycza jej główne kierunki działania oraz nadzoruje ich realizację, w tym rozpatruje i zatwierdza okresowe sprawozdania z działalności Zarządu.

Zarząd Fundacji - powoływany na trzyletnią kadencję, kieruje działalnością NORDEN CENTRUM i reprezentuje ją na zewnątrz. Zatwierdza i kontroluje realizację konkretnych projektów, uchwala okresowe programy działania i plany budżetowe Fundacji, określa jej strukturę organizacyjną, decyduje o zatrudnieniu i gospodarce finansowej.

Komitet Doradczy, powoływany przez Zarząd, to grono wybitnych postaci rozmaitych dziedzin i specjalności zawodowych, którym Fundacja zawdzięcza cenne doradztwo i wkład w jej różnego rodzaju projekty oraz długofalową strategię działania.

Powoływany przez Zarząd Dyrektor Wykonawczy sprawuje pieczę nad dokumentacją, korespondencją, sprawami finansowymi i sprawnym organizacyjnie funkcjonowaniem Fundacji, zaś Dyrektor Programowy bezpośrednio odpowiada za jej aktywność badawczą i edukacyjną (projekty, konferencje, publikacje itp.).

W realizację projektów Fundacji zaangażowany jest zespół ekspertów i współpracowników, których specjalistyczna wiedza i kompetencje - tak naukowe, jak i praktyczne - pozwalają osiągać konkretne cele badawcze i edukacyjne.

Dążąc do realizacji wytyczonych zadań, Fundacja aktywnie współpracuje z polskimi i zagranicznymi - w tym zwłaszcza skandynawskimi - partnerami:

  1. placówkami naukowo-badawczymi i akademickimi;
  2. instytucjami administracji publicznej, w tym samorządowej;
  3. przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami biznesowymi;
  4. organizacjami pozarządowymi i mediami.

Długofalowym zamiarem NORDEN CENTRUM jest budowanie polsko-nordyckich i europejskich sieci instytucji współdziałających w realizacji celów postawionych przed Fundacją i w dziedzinach pozostających w polu jej zainteresowań.

Firmom, instytucjom administracji publicznej i innym organizacjom Fundacja oferuje różnorodne formy odpłatnego doradztwa w postaci ekspertyz, analiz, seminariów, kursów, szkoleń itp., z udziałem wysokiej klasy renomowanych specjalistów od konkretnych zagadnień, zarówno naukowców, jak i praktyków, w tym pochodzących z krajów skandynawskich. Dochody z tych przedsięwzięć, po pokryciu kosztów, będą w całości przekazywane na realizację statutowych celów Fundacji (szerzej patrz: Współpraca).