Board

President – Professor Dr. Włodzimierz Anioł

prof. Włodzimierz AniołProfessor of Political Science in the Institute of Social Policy at Warsaw University. Chairman of the Scientific Council of the Western Institute in Poznan. Deputy Dean of the Department of Journalism and Political Science, Warsaw University (1999-2004). Longtime expert and advisor in the Polish President’s Chancellery and the Ministry of Foreign Affairs, participant in the work of the Council of Europe and the Council of the Baltic Sea States, member of OSCE and UN missions. From 2004-2008, he served as the First Counsellor and chargé d’affaires a.i. in the Polish Embassy in Oslo. The author of a number of books and around 200 other publications on globalization (Paradoksy globalizacji, Warszawa 2002), European integration (Europejski fin de siecle, Warszawa 1996; Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2003), international diffusion processes (Poland’s Migration and Ethnic Policies: European and German Influences, Warsaw 1996), and the Nordic welfare states (Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Warszawa 2013).

His recent papers on the Nordic region include: Poles in the Norwegian labour market: benefits and challenges, [in:] Polish Community in Norway: Opportunities and Challenges, Oslo 2014; Państwo pracy w Skandynawii – między ciągłością a zmianą, “Polityka Społeczna” nr 4/ 2014; Dylematy polityki rodzinnej w Europie na przykładzie doświadczeń skandynawskich, “Studia Europejskie” 2013, No. 1; Fińskie społeczeństwo wiedzy i innowacji, “Problemy Polityki Społecznej” 2013, No. 21; Państwo wobec wyzwań społecznych – specyfika skandynawska, “Polityka Społeczna” 2013, No. 1; Nordycki model dyplomacji pokojowej, “Sprawy Międzynarodowe” 2010, No. 3; The Arctic: An Area of Conflict or of Cooperation, “The Polish Quarterly of International Affairs” 2010, No. 4; Międzynarodowe kontrowersje wokół Arktyki i Spitsbergenu, “Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2010, No. 1-2; Mocarstwo humanitarne? Norwegia wobec nowych wyzwań społecznych, “Problemy Polityki Społecznej” 2009, Vol. 12; Rozterki Peera Gynta. Introwertyczno-ekstrawertyczne podłoże polityki zagranicznej Norwegii, “Sprawy Międzynarodowe” 2009, No. 3; Problemy migracji zarobkowych do Norwegii, “Polityka Społeczna” 2009, No. 5-6; Północnym szlakiem. Kilka uwag o nordyckiej drodze rozwoju, “Problemy Polityki Społecznej” 2005, Vol. 8.

 • Wybrane publikacje / Selected publications

  I Książki autorskie

  1. Polityka społeczna w działalności ONZ, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1983.
  2. Ciężkie czasy dla rozumu, Almapress, Warszawa 1988.
  3. Narody Zjednoczone wobec problemów społecznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1988.
  4. Międzynarodowa polityka społeczna. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.
  5. Geneza i rozwój procesu globalizacji, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych UW, Warszawa 1989.
  6. Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1992.
  7. Poland’s Migration and Ethnic Policies: European and German Influences, Friedrich Ebert Foundation  Warsaw Office, Warsaw 1996.
  8. Europejski fin de siecle. Przeobrażenia struktur międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996.
  9. Paradoksy globalizacji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002.
  10. Polityka socjalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003. 
  11. Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003.
  12. Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Elipsa, Warszawa 2013.

  II Inne publikacje zwarte

  1. Polityka społeczna. Wybór tekstów teoretycznych, IPS UW i COM SNP, Warszawa 1984 (współredakcja naukowa).
  2. The Europeanization of Polish Politics: The Case of Migration Policy, Working Papers on Transitions from State Socialism, # 95.3, Cornell University, Ithaca 1995.
  3. The Europeanization of Polish Ethnic Policy, Working Papers on Transitions from State Socialism, # 96.3, Cornell University, Ithaca 1996.
  4. The WEU’s Role in Crisis Prevention and Management, Clingendael Paper, Netherlands Institute of International Relations, The Hague 1997.
  5. Politycy III Rzeczypospolitej - między teorią a praktyką, Elipsa, Warszawa 2001 (redakcja i wprowadzenie).
  6. Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, ASPRA-JR, Warszawa 2011 (współredakcja naukowa i współautorstwo).

  {/slides}

  Członek Zarządu, Dyrektor Wykonawczy – Marcin Fronia

  Marcin Fronia
  Socjolog i politolog (specjalizacja dyplomatyczna w stosunkach międzynarodowych), absolwent Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Obecnie pracownik naukowy IFiS PAN i kierownik studiów podyplomowych. Doradca i trener biznesu. Przebywał jako visiting researcher i realizował projekty badawcze w Norwegii (NUPI), Wielkiej Brytanii (University of Sussex oraz Lancaster University) i w Niemczech (Freie Universistät w Berlinie). Uczestnik programu badań nad pokojem i rozwojem międzynarodowym Uniwersytetu w Oslo oraz Peace Research Institute (PRIO). Koordynator międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych, w tym z EOG&Norway Grants. W l. 2009-2011 współorganizator pierwszych w Polsce, anglojęzycznych studiów podyplomowych z zarządzania międzynarodową współpracą rozwojową. Brał udział w konsultacjach Banku Światowego oraz w kilku misjach obserwacyjnych OBWE. Współpracował z Akademią Obrony Narodowej przy międzynarodowych projektach szkoleniowych (program S.E.N.S.E.). Członek Bałtyckiego Zespołu Doradczego przy MSZ, Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Zespołu Młodych Naukowców z Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN.
  Zainteresowania: współpraca regionalna w regionie nordycko-bałtyckim, kultura biznesu oraz consulting w relacjach polsko-skandynawskich, bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne, komunikacja strategiczna, innowacje i zrównoważony rozwój, zielone miejsca pracy, metody i techniki prognozowania oraz ewaluacji, zapobieganie konfliktom oraz analiza negatywnych skutków zmian klimatycznych.
  {slide=

  Wybrane publikacje

  |closed}

  Artykuły (w książkach i czasopismach naukowych)

  2012:

  1. Polityka a przesunięcie centrów gospodarczych na świecie, (z A. Kafara, E. Kirejczyk, K. Prandecki, M. Wawrzyński), w: J. Kleer, A. P. Wierzbicki (red.), Innowacyjność, kreatywność a rozwój, 2012. Warszawa: PAN, Warszawska Drukarnia Naukowa.
  2. Interdyscyplinarność w badaniach nad globalizacją i rozwojem. Z polskiej perspektywy, (z G. Chimiak), [w:] G. Chimiak, M. Fronia (red.), Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  3. Polska w roku 2050. Wyzwania na drodze do przyspieszenia, (z A. Kafara, E. Kirejczyk, K. Prandecki, M. Wawrzyński) [w:] Przyszłość. Świat-Europa-Polska. Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000+“ przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 2/2012. Warszawa.

  2011:

  1. Od pokonfliktowego budowania pokoju do zrównoważonego rozwoju: determinanty trwałego zapobiegania konfliktom, [w:] Kostecki W. (red.), Zaawansowane zapobieganie konfliktom, Warszawa: ASPRA-JR.
  2. Polska w roku 2050: przyspieszenie czy stagnacja?, (z A. Kafara, E. Kirejczyk, K. Prandecki, M. Wawrzyński) [w:] J. Kleer, A. P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki (red.), Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, Tom II Gospodarka i środowisko, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa: PAN, Warszawska Drukarnia Naukowa.

  2010:

  1. Adaptacja do negatywnych skutków zmian klimatycznych. Kulturowa analiza skuteczności projektów rozwojowych, [w:] J. Jurewicz, K. Górak-Sosnowska (red.), Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  2. Dyskursy o rozwoju społecznym w procesie modernizacji: wstęp do analizy przemian w Polsce po 1989 roku, [w:] Z. Galor (red.), Odmiany życia społecznego, Poznań: WSNHiD.

  2008:

  1. Współczesne badania nad konfliktem i rozwojem międzynarodowym, [w:] "Wroclaw International Review", Wrocław: Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych. Vol. 3-4.

  2007:

  1. Dyskurs, religia, rytuał i sfery polityczności. Kilka tropów śladami krytycznej analizy dyskursu, [w:] "DYSKURS, Pismo Instytutu Nauk Politycznych", Uniwersytet Opolski, Vol. 5.
  2. Post-conflict peace building and sustainable peace: The case of Aceh province, Indonesia, (z D. C. Pelupessy and A. G. Nida) [w:] "Wroclaw International Review", Wrocław: Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych, Vol. 1.

  2005:

  1. Czy refleksyjny pragmatyzm? Próba analizy przemian społeczno-politycznych w Polsce po 1989 r. Kontekst środkowoeuropejski a kontekst globalny, [w:] A. Gawkowska, P. Gliński, A. Kościański, Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość. Polityka. Lokalność, Warszawa: IFiS PAN.
  2. Wybrane aspekty socjologicznych badań nad rytualizacją z perspektywy komunikacji społecznej, [w:] Nowe media – Nowe w mediach, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

  2002:

  1. Transformacyjna dekada - przemiany wartości i więzi społecznych. Rozważania o modernizacji na przykładzie społeczeństwa polskiego, [w:] "Zeszyty Naukowe KWSM", Nr 2. Wrocław.

  1998:

  1. Próba semiologicznej analizy feministycznego dyskursu z postmodernizmem, [w:] "Kobieta a Unia Europejska", Wrocław.

  Książki i raporty

  2012:

  1. Globalizacja a rozwój: szanse i wyzwania dla Polski, (red. z G. Chimiak), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

  2010:

  1. Zmiany klimatu w polityce rozwojowej - Kopenhaga i co dalej?, (z J. Szczyciński, K. Snarska, P. Tryjanowski), "GDRG Policy Papers", nr 3/2010.

  2009:

  1. The present state and future perspectives of international development cooperation research and education in Poland, (z R. Łuczak, K. Czaplicka, J. Klepacka), Raport badawczy z projektu: Tworzenie trwałych podstaw do kształcenia liderów międzynarodowej współpracy rozwojowej: wykorzystanie doswiadczeń modelu nordyckiego, Warszawa.

  2005:

  1. Trialog, czyli jak buduje się pamięć kolektywną, (z U. Volgmann), [w:] Raport z projektu polsko-niemiecko-ukrainskiego projektu badawczego, organizowanego przez GFPS e.V. Berlin-Leipzig, Bosch Stiftung.

  2004:

  1. Raport: Polityka wschodnia wystawiona na próbę: Wybory na Białorusi i Ukrainie, [w:] Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych DOSS, Wrocław, Listopad 2004.
  2. Raport: OBWE/ODIHR - Human Dimension Conference, [w:] Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych DOSS, Wrocław, Listopad 2004.
  3. Raport: Polska – Białoruś w poszerzonej Europie [w:] Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych DOSS, Wrocław, Pazdziernik 2004.

  Artykuły popularnonaukowe i recenzje

  2009:

  1. (Recenzja) Kobiety w polityce, M. Fuszara (Trio 2007), [w:] "Dialogi o rozwoju", Nr 3.

  2008:

  1. (Recenzja) Konflikty współczesnego świata; Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie; Idee i ideologie we współczesnym świecie; (PWN 2008), [w:] "Dialogi o rozwoju", Nr 2.
  2. (Recenzja) Wspólne dobro. Ekonomia dla przeludnionej planety, Jeffrey Sachs (PWN 2008), [w:] Wroclaw International Review, Nr 3-4.
  3. (z M. Starnawski, K. Gawlicz) Wyłomy w murze "końca historii", wstęp do polskiego tłumaczenia książki Naomi Klein “Mury i wyłomy". Warszawa: PWN.

  2005:

  1. O sieci w ‘realu’, [w:] Recykling Idei, Grudzień 2005.
  2. Duch zmian w Użgorodzie, [w:] "Ukraina 2004. Wybory prezydenckie na Ukrainie oczyma obserwatorów OBWE", Kraków: Wydawnictwo Ajaks.

  2003:

  1. Projekcja dokumentu “Srebrenica. Krzyk zza grobu" w Ośrodku Jerzego Grotowskiego, [w:] "Przegląd Uniwersytecki", R. IX, Nr 4 (85).

  {/slides}

  Członek Zarządu - dr Piotr W. Zawadzki

  pwzPolitolog i polityk społeczny, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia ze studentami m.in. z przedmiotów: Europejska polityka społeczna, Europejski rynek pracy oraz zajęcia warsztatowe Specjaliści Rynku Pracy dla nowego kierunku studiów o profilu praktycznym Organizowanie Rynku Pracy. Bierze udział w programach naukowo-badawczych prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski oraz Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy na temat problemów rynku pracy, szkolnictwa zawodowego, międzynarodowej porównawczej polityki społecznej. Publikuje w wydawnictwach specjalistycznych. Współautor wielu prac zbiorowych, m.in. Wiedza o społeczeństwie (Warszawa 2007), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego (Warszawa 2010), Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość? (Warszawa 2011), Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej (Warszawa 2015), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania (Warszawa 2016).
  {slide=

  Wybrane publikacje

  |closed}

  1. Problemy polityki społecznej w Unii Europejskiej, Przegląd Europejski nr 1/2000.
  2. Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny (red. W. Theiss) - recenzja, Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze nr 5/2002, IRRS.
  3. Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą - perspektywa europejska (red. Z. W. Stelmaszuk) - recenzja, Praca Socjalna nr 2/2002, IRSS.
  4. Przeklęta kraina? Sytuacja byłych pracowników PGR w województwie podkarpackim, Polityka Społeczna nr 9/2002, IPiSS.
  5. Miejsce polityki społecznej w Traktacie Konstytucyjnym UE, Polityka Społeczna nr 9/2003, IPiSS.
  6. Polityka społeczna w Traktacie akcesyjnym o przystąpieniu Polski w Unii Europejskiej, Polityka Społeczna nr 2/2004, IPiSS.
  7. System pośrednictwa pracy w Republice Irlandii, Biuletyn Informacyjny PTPS - Wiadomości społeczne nr 1/2006, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
  8. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy i rozszerzony, Tomasz Stryjek, Elżbieta Tyszko-Kulik, Piotr W. Zawadzki, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2007.
  9. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy, Tomasz Stryjek, Elżbieta Tyszko-Kulik, Piotr W. Zawadzki, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2008.
  10. Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008.
  11. Życie w Polsce krok po kroku. Poradnik dla cudzoziemców poszukujących ochrony, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008.
  12. Jak pomagać cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony? Poradnik dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008. (Rozdział IV Cudzoziemcy poszukujący ochrony a rynek pracy.)
  13. Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ (Rozdział "Praca i zatrudnienie"), Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2008.
  14. Sytuacja demograficzna, społeczna i ekonomiczna subregionu radomskiego w świetle analizy danych zastanych, analiza dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu badawczego Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki (realizacja w zakresie Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie), MORP, Warszawa 2008.
  15. Raport z badań empirycznych pracodawców w subregionie radomskim nt. Zapotrzebowanie na pracowników na radomskim rynku pracy, raport dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu badawczego Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki (realizacja w zakresie Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie), MORP, Warszawa 2008.
  16. Analiza badań prowadzonych na poziomie powiatów województwa mazowieckiego oraz bazy danych systemu POMOST (współautorstwo z B. Pielińskim i M. Żejmisem), raport nr 3 dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy - Projekt MORP (Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 POKL Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy), MORP, Warszawa 2009.
  17. Analiza badań prowadzonych przez obserwatoria lokalnych rynków pracy w województwach innych niż mazowieckie wraz z uwagami na temat obserwatoriów rynku pracy w UE (współautorstwo z M. Żejmisem), aneks do raportu nr 5 dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy - Projekt MORP (Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 POKL Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy), MORP, Warszawa 2009.
  18. Bezpieczeństwo Społeczne, [w:] Wojtaszczyk Konstanty A., Materska-Sosnowska Anna, Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, 50-lecie Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym, ASPRA-JR, Warszawa 2009.
  19. Instytucje międzynarodowe w walce z ubóstwem i wykluczeniem, [w:] Szarfenberg Ryszard, Żołędowski Cezary, Theiss Maria (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Elipsa, Warszawa 2010.
  20. 90 lat minęło… Historia i teraźniejszość Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce w latach 1919-2009, MPiPS, Warszawa 2010. [współautorstwo]
  21. Absolwenci i uczniowie szkół zawodowych a rynek pracy, Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy nr 2/2011.
  22. Polski rynek pracy po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Anioł Włodzimierz, Duszczyk Maciej, Zawadzki Piotr W., Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Aspra-Jr, Warszawa 2011.
  23. Podstawy do strategii rozwoju województwa mazowieckiego w obszarze szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego [współautorstwo], Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2012. http://obserwatorium.mazowsze.pl
  24. Młodzież a rynek pracy – co uczynić, aby nasze dzieci były samodzielne, lecz nie samotne?, [w:] Szkolnictwo zawodowe na miarę Mazowsza. Rekomendacje (praca zbiorowa), Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2013.
  25. Dyskurs prasowy wokół problemów cudzoziemców poszukujących w Polsce ochrony oraz Dyskurs polityczny wokół imigrantów i polityki imigracyjnej Polski w kampanii wyborczej 2011 r. oraz strategii polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, [w:] Łotocki Ł., Firlit-Fesnak G. (red.), Imigranci w polskim dyskursie publicznym, Aspra-Jr, Warszawa 2014.
  26. Młodzież, bezrobocie, wykluczenie – nowe-stare wyzwania dla unijnej polityki społecznej, [w:] Puślecki Z.W., Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.
  27. Aktywność zawodowa i struktura zatrudnienia, [w:] Żołędowski C., Rysz-Kowalczyk B., Duszczyk M., Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Wyd. DW Elipsa, Warszawa 2015.
  28. Szwedzka polityka imigracyjna, [w:] Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł., Zawadzki P.W. (red.), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, Aspra-Jr, Warszawa 2016.

  {/slides}

Program Director – Dr. hab. Kazimierz Musiał

pwz
1987-1992 studies in Danish Philology at the Department of Scandinavian Studies of the Adam Mickiewicz University in Poznań; 1991-1992 studies at the University of Copenhagen. Master thesis Danmark og EF. Historisk baggrund og gennemgang af faktorer bestemmende for dansk stillingtagen til EF-samarbejde (Denmark and the EEC Historical background and an overview of the factors determining the Danish attitude to EC cooperation).
1992-1999 assistant at the Department of Scandinavian Studies in Poznań; 1993-1994 research scholarship at the University of Copenhagen.
1997-2002 researcher, teaching assistant and project administrator at Nordeuropa-Institut of the Humboldt University in Berlin.
2002 – awarded PhD (Dr. phil.) in Political Science at the Humboldt University in Berlin for a dissertation Roots of the Scandinavian Model. Image of Progress in the Era of Modernisation.
2014 – awarded habilitation degree (dr hab.) in Social Sciences (Sociology) for dissertation University in the frame of its times. Social transformation in the post-industrial age and changes in higher education in the Nordic countries (original in Polish: Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie post­industrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich.
Since May 2000 at the University of Gdańsk. 2002, assistant professor in the Department of Scandinavian Studies and since 2014 associate professor in Scandinavian Studies. In 2012-2016, deputy director of the Institute of Scandinavian Studies and Applied Linguistics.
Since 2017, head of Interdisciplinary Research Group for the Study of Nordic-Baltic Europe and the Arctic.
Numerous research stays and work abroad. Membership in editorial committees and expert teams.

 • Wybrane publikacje / Selected publications

  Monografie

  1. Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie post­industrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2013, 376 s. ISBN 978-83-7453-115-3
  2. Roots of the Scandinavian Model. Images of Progress in the Era of Moderni­sa­tion. Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2002. ISBN 3-7890-7798-4
  3. Tracing Roots of The Scandinavian Model. Image of Progress in the Era of Moder­ni­sation. Florence: European University Institute; Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 1998. (=Arbeitspapiere Gemeinschaften; 17)

  Redakcja

  1. Approaching Knowledge Society in the Baltic Sea Region. Gdańsk-Berlin: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, 2002. ISSN 1642-865X
   (współredaktor z Mają Chacińską): Nowocześni i postępowi? Cywilizacyjny wymiar Skandynawii z polskiej perspektywy. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersy­tetu Gdańskiego, 2013. ISBN: 978-83-7865-157-4.

  Artykuły i rozdziały w innych publikacjach

  1. „Strategiczna funkcja polityki regionalnej i umiędzynarodowienia w krajach nordyckich”, [w:] K. Musiał, M. Chacińska (red.), Nowocześni i postępowi? Cywilizacyjny wymiar Skandynawii z polskiej perspektywy. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013,115-131. ISBN: 978-83-7865-157-4.
  2. (współautor z Mają Chacińską) “Constructing a Nordic Community in the Polish Press – Past and Present”, [w:] J. Harvard, P. Stadius (red.), Communicating the North. Media Structures and Images in the Making of the Nordic Region. Ashgate, 2013, 289-318. ISBN: 978-1-4094-4948-5

  3. „University and regional development in the Northern European periphery. The case of the University of Tromsø”, [w:] R. Capello, A. Olechnicka, G. Gorzelak (red.), Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation. London: Routledge, 2013, 349-367. ISBN: 978-0-415-63108-2
  4. „Pomiędzy umiędzynarodowieniem i lokalnością. Glokalne strategie rozwojowe szkół wyższych w krajach nordyckich”, [w:] G. Chimiak, M. Fronia (red.), Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2012, 141-169. ISBN: 978-83-7383-553-5
  5. „Modele działania instytucji akademickich w postindustrialnym porządku społecznym krajów nordyckich”, [w:] J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański (red.), Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2011, 251-287. ISBN: 978-83-7587-856-1
  6. „Strategie rozwojowe szkół wyższych w regionach peryferyjnych krajów nordyckich”, [w:] W poszukiwaniu tożsamości skandynawskiej i polskiej : studia o literaturze i społeczeństwie / red. nauk. H. Chojnacki [et al.]: Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, 169-181. ISBN: 978-83-7326-828-9
  7. „O niektórych trendach nordyckiego szkolnictwa wyższego wobec wyzwań współczesnej zmiany społecznej”, Studia Humanistyczne AGH, nr 10/1, 2011, 11-22. ISSN: 17322189
  8. (wpółautor z Bjørn Stensaker, Jorunn Spord Borgen i Vera Schwach): Evaluering av Nordplus. København: Nordisk ministerråd. (raport ewaluacyjny programu Nordplus przygotowanego na zlecenie Rady Nordyckiej = TemaNord 2011:516).

   (współautor z Agnieszką Dziedziczak-Foltyn) „Pod znakiem jakości - priorytety w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Polsce”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 1-2/35-36/2010, 30-59. ISSN: 1231-01-98

  9. “Reconceptualizing Nordic Identities after 1989”, [w:] M. Hurd (red.): Bordering the Baltic: Scandinavian Boundary-Drawing Processes, 1900-2000. London and Berlin: LIT Verlag, 2010, 105-125.
  10. „Kształcenie ustawiczne jako wyzwanie dla szkolnictwa wyższego. Na przykładzie krajów nordyckich,” [w:] A. Buchner-Jezierska, A. Dziedziczak-Foltyn (red.) Proces Boloński – ideologia a praktyka edukacyjna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, 167-178.
  11. "A 'glocal' university in Norden - realising the third and fourth missions in the global age," [w:] N. Götz, J. Hecker-Stampehl & S. M. Schröder (red.): Vom alten Norden zum neuen Europa: Politische Kultur im Ostseeraum. Festschrift für Bernd Henningsen. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2010, 423-439.
  12. “Redefining external stakeholders in Nordic higher education,” Tertiary Education and Management, Vol. 16, No. 1, March 2010, 45–60.
  13. (współautor z Agnieszką Dziedziczak-Foltyn) „Kontrolować czy nadzorować? Modelowanie polskiej polityki szkolnictwa wyższego z punktu widzenia nordyckiej utopii,” Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2/34/2009, 102-128. ISSN: 1231-01-98

  14. “Reforma sektora publicznego w krajach nordyckich a powrót do elitarności szkół wyższych”, Przegląd Socjologiczny, tom LVIII/ 3/2009, 143-172. ISSN: 0033-2356
  15. “Redefining Stakeholders in European Higher Education: The Case of the Nordic Countries”, [w:] J. C. Knapp, D. J. Siegel (eds.): The Business of Higher Education: Volume 1: Leadership and Culture. Santa Barbara, CA: ABC CLIO (Praeger Perspectives), 2009, 249-269. ISBN: 0-313-35350-6
  16. “Reconstructing Nordic Significance in Europe on the Threshold of the 21st Century”, Scandinavian Journal of History, Vol. 34, No. 3. September 2009, 286–306. ISSN: 0346-8755.
  17. “Polsk høyere utdanning på reformkurs”, Forskningspolitikk, 3/2009, 8-9. ISSN 0333-0273
  18. “Higher Education Reforms in the Nordic Countries – trading the public good for the good of the market?”, [w:] Learning in Academia: Socio-Cultural and Political Perspectives, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, 73-93. ISBN : 978-83-7326-607-0
  19. “Regional universities in the Baltic Sea region: higher education and regional development”, [w:] David Bridges et al. (red.): Higher education and national development: systems in transition, London: Routledge, 2006, 120-132. ISBN-13: 978-0415331104
  20. “Higher education in the Baltic Sea region and the European ambition to create a common area for research and higher education”, [w:] C. Schymick et al. (red.): Go North! Baltic Sea Region Studies: Past – Present – Future, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, 105-113. ISBN-13: 978-3-8305-1087-1
  21. “Regional Universities in the Baltic Sea Region Facing Globalization in the Knowledge-Based Society”, [w:] A. Tjedvoll et al. (red.): Higher Education Facing Globalization and Europeanization, Kaunas: Technologija, 2005, 96-113.
  22. "Puola, Euroopan Unionin Suuring Tulokas", [w:] H. Nysssönen: Itäinen Keski-Eurooppa vuonna 2004. Helsinki: Kikimora Publications, 2003, 23-50.
  23. "The Polish EU referendum", CEBAST News / A Newsletter from the Centre for Baltic Studies at the Öresund University, Vol. 2, No 3, September 2003, 1-3.
  24. "Østersøregionen og videnssamfundets udfordringer", Vindue mod øst. - Nr. 2 (2003), 31-36.
  25. "University Exchange and Post-modern Transfer of Civicness", [w:] N. Götz, J. Hackmann (eds.): Civil Society in the Baltic Sea Region. Aldershot: Ashgate, 2003, 175-186.
  26. "Education, Research and the Baltic Sea Region-building". [w:] K. Musiał (ed.): Approaching Knowledge Society in the Baltic Sea Region. Gdańsk-Berlin: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, 2002, 41-58.
  27. "Poland as a Baltic Sea State in the Process of Joining the EU". [w:] H. Hubel (ed.): EU Enlargement and Beyond: The Baltic States and Russia. Berlin: Berlin Verlag Arno Spitz GmbH, 2002, 289-307.
  28. "Education and Research as Cultural Policies". [w:] W. Maciejewski, L. Rydén (red.): The Baltic Sea Region. Culture, Politics, Societies. Uppsala: Baltic University Press, 2002, 187-197.
  29. "Social Democratic Foundations of the Scandinavian Way in the Inter-War Period". Studia Scandinavica, Vol. 18, Winter 2001, 31-61.
  30. "Nordisch – Nordic – Nordisk". Die wandlebaren Topoi-Funktionen in den deutschen, anglo-amerikanischen und skandinavischen nationalen Diskursen". Alexandra Bänsch; Bernd Henningsen (Hrsg.): Die kulturelle Konstruktion von Gemeinschaften. Schweden und Deutschland im Modernisierungsprozeß. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2001, 95-122.
  31. "Institutionalisation of Scandinavian Consensual Democracy". Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 5, Poznań 1999, 59-73.
  32. "Konstrukcija skandinavskoj modeli". Skandinavskije Ctienja 1998 goda. St. Petersburg: Nauka, 1999, 260-275.
  33. "Er en ny velfærdsstat på vej i Danmark?" Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 4, Poznań 1997, 241–247.
  34. "Der Markt wird’s schon richten..." Nordeuropa Forum Nr. 2, Berlin 1996, 52-54.
  35. "Den danske velfærdsstat i 1960’erne - 1990’erne." Internationales Kollokvium, Skandinavistik i Östeuropa. Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 6.-10.12.1995, 246-254.
  36. "On some aspects of the Danish Welfare State from 1960s to 1990s". Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 3, Poznań 1995, 45-56.
  37. "Uniwersytet siedmiu noblistów... i zbuntowani studenci". Życie Uniwersyteckie Nr. 4 (12) [Poznań], 1994, 10-12.

  Recenzje / Book Reviews

  1. "Nationalism, Nation State and the Challenge of the Future", Review of Björn Hettne, Sverker Sörlin & Uffe Østergård: Den globala nationalismen, in Ethnologia Scandinavica, 1/2000, 173-176.
  2. "Bridge Building as an Event", Review of Per Olof Berg, Anders Linde-Laursen & Orvar Löfgren (eds.): Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad. Regionbyggare i evenemangsbranschen, in Ethnologia Scandinavica, Vol. 33/2003, 159-161.

  3. Review of: 13 historier om den danske velfærdsstat. Edited by Klaus Petersen, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2003, in NordeuropaForum 2-2003, 90-93.
  4. Review of: 13 udfordringer til den danske velfærdsstat. Edited by Jørn Henrik Petersen & Klaus Petersen, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2004, in NordeuropaForum, 2-2004, 85-87.
  5. “Nation-building in a Nutshell – the Case of Latvia”, Review of Mats Lindqvist (ed.): Re-inventing the Nation – Multidisciplinary Perspectives on the Construction of Latvian National Identity, in Ethnologia Scandinavica, Vol. 35, 2005, 150-151.

Member of the Board, Executive Director – Marcin Fronia

Marcin FroniaSocial and political scientist, graduated Ph.D studies at Graduate School for Social Research, Polish Academy of Sciences. In 2006 participated in the peace research programme, organized by Oslo University in cooperation with the Peace Research Institute in Oslo (PRIO). In 2010 he was a visiting researcher in the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), and previously at British universities (Sussex, Lancaster). Coordinator of international education and research projects, including those financed by the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism. In 2009-2011 he coorganized postgraduate studies programme on Development Cooperation Policy and Management (DCPM), first time in Poland for English speakers. He is the author of a number of articles on sociology of development, modernization of Poland, conflict prevention, energy security and climate change. Recently he has been co-editor and co-author of book Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski (forthcoming) and report of the Young Scientists Committee at the Prognosis Committee “Poland 2000 Plus”, titled Polska 2050. Wyzwania na drodze do przyspieszenia (Warszawa 2012).

 • Wybrane publikacje / Selected publications

  Artykuły (w książkach i czasopismach naukowych)

  2012:

  1. Polityka a przesunięcie centrów gospodarczych na świecie, (z A. Kafara, E. Kirejczyk, K. Prandecki, M. Wawrzyński), w: J. Kleer, A. P. Wierzbicki (red.), Innowacyjność, kreatywność a rozwój, 2012. Warszawa: PAN, Warszawska Drukarnia Naukowa.
  2. Interdyscyplinarność w badaniach nad globalizacją i rozwojem. Z polskiej perspektywy, (z G. Chimiak), [w:] G. Chimiak, M. Fronia (red.), Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  3. Polska w roku 2050. Wyzwania na drodze do przyspieszenia, (z A. Kafara, E. Kirejczyk, K. Prandecki, M. Wawrzyński) [w:] Przyszłość. Świat-Europa-Polska. Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000+“ przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 2/2012. Warszawa.

  2011:

  1. Od pokonfliktowego budowania pokoju do zrównoważonego rozwoju: determinanty trwałego zapobiegania konfliktom, [w:] Kostecki W. (red.), Zaawansowane zapobieganie konfliktom, Warszawa: ASPRA-JR.
  2. Polska w roku 2050: przyspieszenie czy stagnacja?, (z A. Kafara, E. Kirejczyk, K. Prandecki, M. Wawrzyński) [w:] J. Kleer, A. P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki (red.), Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, Tom II Gospodarka i środowisko, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa: PAN, Warszawska Drukarnia Naukowa.

  2010:

  1. Adaptacja do negatywnych skutków zmian klimatycznych. Kulturowa analiza skuteczności projektów rozwojowych, [w:] J. Jurewicz, K. Górak-Sosnowska (red.), Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  2. Dyskursy o rozwoju społecznym w procesie modernizacji: wstęp do analizy przemian w Polsce po 1989 roku, [w:] Z. Galor (red.), Odmiany życia społecznego, Poznań: WSNHiD.

  2008:

  1. Współczesne badania nad konfliktem i rozwojem międzynarodowym, [w:] "Wroclaw International Review", Wrocław: Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych. Vol. 3-4.

  2007:

  1. Dyskurs, religia, rytuał i sfery polityczności. Kilka tropów śladami krytycznej analizy dyskursu, [w:] "DYSKURS, Pismo Instytutu Nauk Politycznych", Uniwersytet Opolski, Vol. 5.
  2. Post-conflict peace building and sustainable peace: The case of Aceh province, Indonesia, (z D. C. Pelupessy and A. G. Nida) [w:] "Wroclaw International Review", Wrocław: Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych, Vol. 1.

  2005:

  1. Czy refleksyjny pragmatyzm? Próba analizy przemian społeczno-politycznych w Polsce po 1989 r. Kontekst środkowoeuropejski a kontekst globalny, [w:] A. Gawkowska, P. Gliński, A. Kościański, Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość. Polityka. Lokalność, Warszawa: IFiS PAN.
  2. Wybrane aspekty socjologicznych badań nad rytualizacją z perspektywy komunikacji społecznej, [w:] Nowe media – Nowe w mediach, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

  2002:

  1. Transformacyjna dekada - przemiany wartości i więzi społecznych. Rozważania o modernizacji na przykładzie społeczeństwa polskiego, [w:] "Zeszyty Naukowe KWSM", Nr 2. Wrocław.

  1998:

  1. Próba semiologicznej analizy feministycznego dyskursu z postmodernizmem, [w:] "Kobieta a Unia Europejska", Wrocław.

  Książki i raporty

  2012:

  1. Globalizacja a rozwój: szanse i wyzwania dla Polski, (red. z G. Chimiak), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

  2010:

  1. Zmiany klimatu w polityce rozwojowej - Kopenhaga i co dalej?, (z J. Szczyciński, K. Snarska, P. Tryjanowski), "GDRG Policy Papers", nr 3/2010.

  2009:

  1. The present state and future perspectives of international development cooperation research and education in Poland, (z R. Łuczak, K. Czaplicka, J. Klepacka), Raport badawczy z projektu: Tworzenie trwałych podstaw do kształcenia liderów międzynarodowej współpracy rozwojowej: wykorzystanie doswiadczeń modelu nordyckiego, Warszawa.

  2005:

  1. Trialog, czyli jak buduje się pamięć kolektywną, (z U. Volgmann), [w:] Raport z projektu polsko-niemiecko-ukrainskiego projektu badawczego, organizowanego przez GFPS e.V. Berlin-Leipzig, Bosch Stiftung.

  2004:

  1. Raport: Polityka wschodnia wystawiona na próbę: Wybory na Białorusi i Ukrainie, [w:] Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych DOSS, Wrocław, Listopad 2004.
  2. Raport: OBWE/ODIHR - Human Dimension Conference, [w:] Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych DOSS, Wrocław, Listopad 2004.
  3. Raport: Polska – Białoruś w poszerzonej Europie [w:] Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych DOSS, Wrocław, Pazdziernik 2004.

  Artykuły popularnonaukowe i recenzje

  2009:

  1. (Recenzja) Kobiety w polityce, M. Fuszara (Trio 2007), [w:] "Dialogi o rozwoju", Nr 3.

  2008:

  1. (Recenzja) Konflikty współczesnego świata; Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie; Idee i ideologie we współczesnym świecie; (PWN 2008), [w:] "Dialogi o rozwoju", Nr 2.
  2. (Recenzja) Wspólne dobro. Ekonomia dla przeludnionej planety, Jeffrey Sachs (PWN 2008), [w:] Wroclaw International Review, Nr 3-4.
  3. (z M. Starnawski, K. Gawlicz) Wyłomy w murze "końca historii", wstęp do polskiego tłumaczenia książki Naomi Klein “Mury i wyłomy". Warszawa: PWN.

  2005:

  1. O sieci w ‘realu’, [w:] Recykling Idei, Grudzień 2005.
  2. Duch zmian w Użgorodzie, [w:] "Ukraina 2004. Wybory prezydenckie na Ukrainie oczyma obserwatorów OBWE", Kraków: Wydawnictwo Ajaks.

  2003:

  1. Projekcja dokumentu “Srebrenica. Krzyk zza grobu" w Ośrodku Jerzego Grotowskiego, [w:] "Przegląd Uniwersytecki", R. IX, Nr 4 (85).

Member of the Board – Dr. Piotr W. Zawadzki

pwzPolitical scientist and social policy specialist, Assistant Professor in the Institute of Social Policy at Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw. Former member of the Mazovia Regional Council for Employment and the National Thematic Network on Good Governance. He teaches students on: European social policy, European job placement and workshops Specialists of the Labour Market for a new field of practical profile studies Organization of the Labour Market. He takes part in research programmes conducted by the University of Warsaw and the Regional Labour Market Observatory, focused on labour market, vocational education, comparative international social policy. He publishes in specialist journals and books. Co-author and co-editor of a number of books, most recently: Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej [The decade of membership in the European Union. The prospect of social policy] (Warszawa 2015), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania [European immigration policies. The old dilemmas, the new challenges] (Warszawa 2016).

 • Wybrane publikacje / Selected publications
  1. Problemy polityki społecznej w Unii Europejskiej, Przegląd Europejski nr 1/2000.
  2. Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny (red. W. Theiss) - recenzja, Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze nr 5/2002, IRRS.
  3. Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą - perspektywa europejska (red. Z. W. Stelmaszuk) - recenzja, Praca Socjalna nr 2/2002, IRSS.
  4. Przeklęta kraina? Sytuacja byłych pracowników PGR w województwie podkarpackim, Polityka Społeczna nr 9/2002, IPiSS.
  5. Miejsce polityki społecznej w Traktacie Konstytucyjnym UE, Polityka Społeczna nr 9/2003, IPiSS.
  6. Polityka społeczna w Traktacie akcesyjnym o przystąpieniu Polski w Unii Europejskiej, Polityka Społeczna nr 2/2004, IPiSS.
  7. System pośrednictwa pracy w Republice Irlandii, Biuletyn Informacyjny PTPS - Wiadomości społeczne nr 1/2006, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
  8. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy i rozszerzony, Tomasz Stryjek, Elżbieta Tyszko-Kulik, Piotr W. Zawadzki, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2007.
  9. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy, Tomasz Stryjek, Elżbieta Tyszko-Kulik, Piotr W. Zawadzki, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2008.
  10. Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008.
  11. Życie w Polsce krok po kroku. Poradnik dla cudzoziemców poszukujących ochrony, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008.
  12. Jak pomagać cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony? Poradnik dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008. (Rozdział IV Cudzoziemcy poszukujący ochrony a rynek pracy.)
  13. Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ (Rozdział "Praca i zatrudnienie"), Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2008.
  14. Sytuacja demograficzna, społeczna i ekonomiczna subregionu radomskiego w świetle analizy danych zastanych, analiza dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu badawczego Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki (realizacja w zakresie Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie), MORP, Warszawa 2008.
  15. Raport z badań empirycznych pracodawców w subregionie radomskim nt. Zapotrzebowanie na pracowników na radomskim rynku pracy, raport dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu badawczego Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki (realizacja w zakresie Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie), MORP, Warszawa 2008.
  16. Analiza badań prowadzonych na poziomie powiatów województwa mazowieckiego oraz bazy danych systemu POMOST (współautorstwo z B. Pielińskim i M. Żejmisem), raport nr 3 dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy - Projekt MORP (Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 POKL Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy), MORP, Warszawa 2009.
  17. Analiza badań prowadzonych przez obserwatoria lokalnych rynków pracy w województwach innych niż mazowieckie wraz z uwagami na temat obserwatoriów rynku pracy w UE (współautorstwo z M. Żejmisem), aneks do raportu nr 5 dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy - Projekt MORP (Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 POKL Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy), MORP, Warszawa 2009.
  18. Bezpieczeństwo Społeczne, [w:] Wojtaszczyk Konstanty A., Materska-Sosnowska Anna, Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, 50-lecie Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym, ASPRA-JR, Warszawa 2009.
  19. Instytucje międzynarodowe w walce z ubóstwem i wykluczeniem, [w:] Szarfenberg Ryszard, Żołędowski Cezary, Theiss Maria (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Elipsa, Warszawa 2010.
  20. 90 lat minęło… Historia i teraźniejszość Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce w latach 1919-2009, MPiPS, Warszawa 2010. [współautorstwo]
  21. Absolwenci i uczniowie szkół zawodowych a rynek pracy, Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy nr 2/2011.
  22. Polski rynek pracy po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Anioł Włodzimierz, Duszczyk Maciej, Zawadzki Piotr W., Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Aspra-Jr, Warszawa 2011.
  23. Podstawy do strategii rozwoju województwa mazowieckiego w obszarze szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego [współautorstwo], Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2012. http://obserwatorium.mazowsze.pl
  24. Młodzież a rynek pracy – co uczynić, aby nasze dzieci były samodzielne, lecz nie samotne?, [w:] Szkolnictwo zawodowe na miarę Mazowsza. Rekomendacje (praca zbiorowa), Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2013.
  25. Dyskurs prasowy wokół problemów cudzoziemców poszukujących w Polsce ochrony oraz Dyskurs polityczny wokół imigrantów i polityki imigracyjnej Polski w kampanii wyborczej 2011 r. oraz strategii polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, [w:] Łotocki Ł., Firlit-Fesnak G. (red.), Imigranci w polskim dyskursie publicznym, Aspra-Jr, Warszawa 2014.
  26. Młodzież, bezrobocie, wykluczenie – nowe-stare wyzwania dla unijnej polityki społecznej, [w:] Puślecki Z.W., Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.
  27. Aktywność zawodowa i struktura zatrudnienia, [w:] Żołędowski C., Rysz-Kowalczyk B., Duszczyk M., Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Wyd. DW Elipsa, Warszawa 2015.
  28. Szwedzka polityka imigracyjna, [w:] Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł., Zawadzki P.W. (red.), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, Aspra-Jr, Warszawa 2016.