Books

 • Kazimierz Musiał, Tom Schumacher, <em>Scientific Excellence: Joint Potentials in the Baltic Sea Region – an explorative study</em>, Interreg Baltic Sea Region Programme funded project, 2018


  Kazimierz Musiał, Tom Schumacher, Scientific Excellence: Joint Potentials in the Baltic Sea Region – an explorative study, Interreg Baltic Sea Region Programme funded project, 2018. - full text (PDF): http://www.baltic-science.org/index.php/publications

  The aim of this study is to identify starting points for the development of synergetic transnational science strategies in the Baltic Sea region (BSR).1 Such starting points are coinciding areas of actual or potential scientific excellence, examples of research infrastructure of supra-regional significance and best practice already established in scientific cooperation, and existing research and innovation strategies of international organisations of several BSR countries.
  The investigation has proceeded in two steps. First, it has mapped highlights of the science landscape in the BSR, based on an analysis of existing and potential fields of excellent research as well as major instances of transnational science cooperation and infrastructure. Second, it has investigated current research strategies and objectives at various political levels, thereby correlating the findings from the first step of the investigation with chosen paths of science policy in the region. The two steps combine different analytical approaches, namely an empirical examination of the status quo and a policy analysis of national and supranational research and innovation strategies.
  [Introduction]


 • Sylwia Daniłowska, <em>Duńskie państwo dobrobytu a koncepcja flexicurity</em>, Aspra-Jr, Warszawa 2016


  Sylwia Daniłowska, Duńskie państwo dobrobytu a koncepcja flexicurity, Aspra-Jr, Warszawa 2016.

  Przedmiotem monografii jest analiza wpływu koncepcji elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity) i jej realizacji na duńskie państwo dobrobytu. W celu przedstawienia pełnego obrazu rozwiązań i zmian zachodzących w Danii w tym obszarze, analizę rozpoczęto od zaprezentowania koncepcji welfare state w różnych ujęciach teoretycznych, jej typologizacji oraz genezy i rozwoju nordyckiego modelu państwa dobrobytu. Przedstawiono polityczne, kulturowe i społeczno-gospodarcze uwarunkowania powstania duńskiego modelu welfare state oraz ewolucję duńskiej polityki społecznej. W książce omówiono również genezę i rozwój duńskiej koncepcji flexicurity oraz jej główne założenia. Przy wykorzystaniu danych empirycznych przeanalizowano sposób implementacji poszczególnych komponentów tej strategii, tj. elastycznego rynku pracy, aktywnej polityki rynku pracy, systemu kształcenia przez całe życie i nowoczesnego systemu zabezpieczenia społecznego. Do określenia efektów reform wprowadzonych w Danii w ostatnich dwóch dekadach reform posłużył szereg mierników społeczno-gospodarczych (m.in. stopa bezrobocia, wskaźnik aktywności zawodowej, wskaźnik Giniego, wskaźnik zagrożenia ubóstwem, wskaźnik lepszego życia). Rozwiązania wdrożone w duńskim państwie dobrobytu pod wpływem koncepcji flexicurity przedstawiono również na tle europejskim, zwracając uwagę na ich podobieństwa i różnice z procesami zachodzącymi w krajach reprezentujących inne modele polityki społecznej. Wieloaspektowa analiza, zawierająca elementy komparatystyczne, umożliwiła dokonanie obiektywnej oceny kierunku zmian wprowadzanych w duńskim państwie dobrobytu pod wpływem koncepcji elastycznego bezpieczeństwa.
  [Streszczenie]


 • Włodzimierz Anioł, Rafał Bakalarczyk, Krzysztof Frysztacki, Krzysztof Piątek, <em>Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej</em>, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015


  Włodzimierz Anioł, Rafał Bakalarczyk, Krzysztof Frysztacki, Krzysztof Piątek, Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.

  Zasadniczym celem książki jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Czy możemy mówić o kształtowaniu się we współczesnym świecie tzw. nowej opiekuńczości?
  W pierwszych dwóch rozdziałach przedstawione zostały amerykańskie i skandynawskie przykłady uprawiania polityki społecznej, jako dwa różne (liberalne, czyli konserwatywne w amerykańskiej nomenklaturze oraz socjaldemokratyczne) podejścia do rozwiązywania kwestii socjalnych. Przywołano historyczne oraz aktualne tendencje w zakresie poziomu zaangażowania i form aktywności państwa w kontekście globalizacji, kryzysu gospodarczego, komplikującej się sytuacji społeczno-politycznej oraz tendencji do uspołecznienia i urynkowienia polityki społecznej na początku XXI wieku.
  W rozdziale trzecim i czwartym przywołane zostały problemy z praktycznymi sposobami realizacji funkcji opiekuńczych w Polsce. Z tej perspektywy, w ramach lokalnej polityki społecznej w naszym kraju, ukazano zagrożenie wykluczeniem osób sprawujących opiekę nad bliskimi osobami niesamodzielnymi oraz poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemu przestępczości,w drodze wykorzystania sprawiedliwości naprawczej.
  [Streszczenie]

  Książka zawiera rozdział pt. Państwo pod rękę z rynkiem i obywatelami. Welfare mix po skandynawsku autorstwa prof. W. Anioła, prezesa NC - w pliku do pobrania wraz ze spisem treści książki - NowaOpiekunczosc_fragment.pdf.


 • Kazimierz Musiał, <em>Reformy edukacji wyższej w Finlandii – w obszarze finansowania szkół wyższych</em>, Analizy IBE 11/2015, Instytut Badań Edukacyjnych


  Kazimierz Musiał, Reformy edukacji wyższej w Finlandii – w obszarze finansowania szkół wyższych, Analizy IBE 11/2015, Instytut Badań Edukacyjnych.

  Fiński system edukacji jest szeroko dyskutowany i często stawiany za wzór rozwoju nowoczesnego szkolnictwa – dopasowanego do wymogów społeczeństwa, a jednocześnie do potrzeb rozwiniętej gospodarki. Niniejsza analiza porusza aktualne zagadnienia związane z fińskimi uczelniami wyższymi i ich finansowaniem, próbując wskazać na mechanizmy i instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie tego systemu. Poruszane są również wątki merytoryczne, administracyjne oraz prawne wpływające na finansowanie szkolnictwa wyższego w Finlandii. Na tle krótkiego rysu historycznego zostały przedstawione najważniejsze reformy, zmieniające podstawy finansowe tego sektora, co w perspektywie porównawczej może być odczytywane jako nowatorskie myślenie o zarządzaniu publicznym i o skutecznym wykorzystaniu finansów publicznych.
  [Streszczenie]

  Plik do pobrania: KM_IBE-refeduwyzszFin


 • Marcin Fronia, <em>A Sea of Innovation: How to Boost Innovation in the Baltic Sea Region?</em> & Kazimierz Popławski, <em>A Common Baltic Area: The Goals of the 2015 Polish Presidency of the Council of the Baltic Sea States</em>, [w:] Kinga Redłowska (red.), <em>Baltic Visions: European Cooperation, Regional Stability</em>, Foundation Institute for Eastern Studies, Warszawa 2015

  okładkaMarcin Fronia, A Sea of Innovation: How to Boost Innovation in the Baltic Sea Region? & Kazimierz Popławski, A Common Baltic Area: The Goals of the 2015 Polish Presidency of the Council of the Baltic Sea States, [w:] Kinga Redłowska (red.), Baltic Visions: European Cooperation, Regional Stability, Foundation Institute for Eastern Studies, Warszawa 2015.

  Publikacja Instytu Studiów Wschodnich, dofinansowana przez polski MSZ, zawierająca artykuły naszego Dyrektora Wykonawczego Marcina Froni oraz eksperta Kazimierza Popławskiego. Plik do pobrania: http://www.forum-ekonomiczne.pl/

  The geographical location of Poland has predestined our country to be an important actor in a number of political contexts, both in the relationsbetween the East and the West as well as along the North-South axis. However, our historical experience evolved mainly around the East-West relations, with popular perceptions dominated by relations with Germany and Russia. A feeling of historical and culturalcommunity also exists with Czechs, Slovaks, and Hungarians. However, there is close to no identification with the countries of the Baltic Sea region, especially the Nordic states. (...) That is why this publication aims at raising public awareness about the importance of the Northern region of the European Union and our role in it both in Poland and abroad. The ‘Northern Dimension’ project is a key priority objective of Polish foreign policy, which in turn defines the cooperation with our Northern neighbours as one of the strategic directions of the development of our country.
  (Ze wstępu Wojciecha Wróblewskiego)


 • Włodzimierz Anioł, <em>Poles in the Norwegian labour market: benefits and challenges</em>, [w:] Małgorzata Mrozińska-Kruk (red.), <em>Polish Community in Norway. Opportunities and Challenges</em>, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Oslo 2014

  okładkaWłodzimierz Anioł, Poles in the Norwegian labour market: benefits and challenges, [w:] Małgorzata Mrozińska-Kruk (red.), Polish Community in Norway. Opportunities and Challenges, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Oslo 2014.

  Publikacja polskiego MSZ zawierająca artykuł naszego Prezesa, prof. Włodzimierza Anioła, na temat Polaków na Norweskim rynku pracy. Plik do pobrania: http://www.oslo.msz.gov.pl/

  Norway is a country with the rich historical experiences as far as migration movements are concerned. (...) in the
  general migration balance of Norway, increasingly important role has been played. The breakthrough in this respect was the year 2006, when
  immigrants motivated by economic considerations for the first time proved to be more numerous than those who came to Norway motivated by each of the other three main reasons: family, political and humanitarian or educational ones. Dominant parts of the immigration flow to Norway nowadays are flows of labour force from the new EU Member States, in particular from Poland.

  (Fragment artykułu)


 • Paula Lindroos & Kazimierz Musiał, <em>Dimensions of educational and research co-operation in the Baltic Sea Region</em>, [w:] Bernd Henningsen, Tobias Etzold, Christian Opitz (red.), <em>Political State of the Region Report</em>, Baltic Development Forum, Copenhagen 2014

  bdf2014 okładkaPaula Lindroos & Kazimierz Musiał, Dimensions of educational and research co-operation in the Baltic Sea Region, [w:] Bernd Henningsen, Tobias Etzold, Christian Opitz (red.), Political State of the Region Report, Baltic Development Forum, Copenhagen 2014.

  Raport BDF zawierający artykuł naszego Dyrektora Programowego, prof. Kazimierza Musiała, na temat współpracy badawczej i edukacyjnej w basenie Bałtyku. Plik do pobrania: BDF_PSoRR_2014.pdf

  It may appear to be a scholarly truism that education and research co-operation, practiced at a regional level, leads to increasing prosperity in said region. However, this conviction has arguably provided a point of departure for the politicians and decisionmakers who have made education and research, under the umbrella term ‘innovation’, a priority area for the EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). The decision was right and timely. In this chapter we argue that the advantages of employing education and research for increasing prosperity and cohesion of the Baltic Sea Region (BSR) are tangible, and many universities and research centres are well aware of it. At the same time, there is still a lot of unused potential of regional scholarship, researchers, educators and academics in making education and research work for increasing regional cohesion. This would support the three objectives of the EUSBSR: Saving the sea, Connecting the region, and Increasing prosperity.
  (Ze wstępu do artykułu) • Kazimierz Musiał, <em>Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich</em>, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013

  unwersytetokladkas1Kazimierz Musiał, Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013.

  W szkolnictwie wyższym krajów nordyckich zachodzą radykalne zmiany. Dominująca jeszcze do niedawna idea uniwersytetu związana z humboldtowską tradycją jedności badań i nauczania zostaje zastąpiona społeczną i rynkową rozliczalnością uczelni. Coraz mniejszą wagę przywiązuje się również do realizacji ideałów egalitaryzmu skandynawskiego modelu edukacji, w którym tradycyjnie dążono do wyrównywania szans awansu i niwelowania nierówności społecznych za pomocą kształcenia akademickiego. Rozważania zawarte w książce ukazują nowe funkcje i role szkolnictwa wyższego jako uwarunkowane tradycją, choć nierozerwalnie związane ze zmieniającym się paradygmatem nowoczesnego rozwoju społecznego. Uniwersytet jako instytucja sektora publicznego jest reformowana na miarę czasów, w których przychodzi jej funkcjonować, a zmiany w sektorze szkolnictwa wyższego są nieodłączną częścią reform skandynawskiego welfare state.

  Książka otwiera serię "Europa Północna", będącą wspólną inicjatywą Fundacji Naukowej Norden Centrum i Wydawnictwa Słowo/Obraz Terytoria. Książka jest dostępna w dobrych księgarniach, zakup możliwy też u Wydawcy: www.terytoria.com.pl