O nas

Fundacja Naukowa NORDEN CENTRUM jest niezależnym, apolitycznym, pozarządowym ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, działającym na zasadach non-profit, utworzonym w 2011 r. i zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000405836.

Aktywność Fundacji określają, z jednej strony, wytyczone przed nią misja i statutowe cele, a z drugiej – tematyczne obszary szczególnych zainteresowań i różne formy realizowanych projektów.

O działalności Fundacji, zgodnie z jej statutem, decydują dwa organy: Rada i Zarząd

Rada Fundacji – powoływana na czteroletnią kadencję, wytycza jej główne kierunki działania oraz nadzoruje ich realizację, w tym rozpatruje i zatwierdza okresowe sprawozdania z działalności Zarządu.

Zarząd Fundacji – powoływany na trzyletnią kadencję, kieruje działalnością NORDEN CENTRUM i reprezentuje ją na zewnątrz. Zatwierdza i kontroluje realizację konkretnych projektów, uchwala okresowe programy działania i plany budżetowe Fundacji, określa jej strukturę organizacyjną, decyduje o zatrudnieniu i gospodarce finansowej.

Komitet Doradczy, powoływany przez Zarząd, to grono wybitnych postaci rozmaitych dziedzin i specjalności zawodowych, którym Fundacja zawdzięcza cenne doradztwo i wkład w jej różnego rodzaju projekty oraz długofalową strategię działania.

Powoływany przez Zarząd Dyrektor Wykonawczy sprawuje pieczę nad dokumentacją, korespondencją, sprawami finansowymi i sprawnym organizacyjnie funkcjonowaniem Fundacji, zaś Dyrektor Programowy bezpośrednio odpowiada za jej aktywność badawczą i edukacyjną (projekty, konferencje, publikacje itp.).

W realizację projektów Fundacji zaangażowany jest zespół ekspertów i współpracowników, których specjalistyczna wiedza i kompetencje – tak naukowe, jak i praktyczne – pozwalają osiągać konkretne cele badawcze i edukacyjne.

Dążąc do realizacji wytyczonych zadań, Fundacja aktywnie współpracuje z polskimi i zagranicznymi – w tym zwłaszcza skandynawskimi – partnerami:

  1. placówkami naukowo-badawczymi i akademickimi;
  2. instytucjami administracji publicznej, w tym samorządowej;
  3. przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami biznesowymi;
  4. organizacjami pozarządowymi i mediami.

Długofalowym zamiarem NORDEN CENTRUM jest budowanie polsko-nordyckich i europejskich sieci instytucji współdziałających w realizacji celów postawionych przed Fundacją i w dziedzinach pozostających w polu jej zainteresowań.

Firmom, instytucjom administracji publicznej i innym organizacjom Fundacja oferuje różnorodne formy odpłatnego doradztwa w postaci ekspertyz, analiz, seminariów, kursów, szkoleń itp., z udziałem wysokiej klasy renomowanych specjalistów od konkretnych zagadnień, zarówno naukowców, jak i praktyków, w tym pochodzących z krajów skandynawskich. Dochody z tych przedsięwzięć, po pokryciu kosztów, będą w całości przekazywane na realizację statutowych celów Fundacji (szerzej patrz: Współpraca).

Misja i cele Fundacji Naukowej Norden Centrum

Główną misję Fundacji można streścić w formule: Modernizacja przez innowacje, inspiracje i wzajemne uczenie się.

Misją Fundacji jest przyczynianie się do procesów modernizacji społecznej oraz rozwoju dialogu międzynarodowego poprzez wspieranie europejskiej i subregionalnej wymiany idei i doświadczeń w zakresie rozwiązywania ważnych problemów społecznych i gospodarczych. Działalność Fundacji koncentruje się na rozwijaniu tego rodzaju kontaktów pomiędzy Polską – i innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej – a pięcioma państwami nordyckimi, tj. Danią, Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją.

Doceniając walory nordyckiego modelu rozwoju – potwierdzane wysoką pozycją krajów skandynawskich w różnego rodzaju międzynarodowych rankingach i badaniach porównawczych – Fundacja uznaje za swój podstawowy cel podejmowanie działań sprzyjających:

  1. rzetelnej analizie;
  2. szerokiej popularyzacji;
  3. oraz transferowi i przyswajaniu w Polsce

najwyżej cenionych elementów nordyckiego modelu rozwoju i strategii reformatorskich w państwach skandynawskich, a także najbardziej wartościowych, występujących tam konkretnych rozwiązań praktycznych (best practices) w polityce społecznej, gospodarczej i zagranicznej.

Celem towarzyszącym jest popularyzacja społeczno-ekonomicznych doświadczeń w zakresie współpracy w regionie nordycko-bałtyckim, a także promowanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań w różnych sektorach polityki publicznej i dziedzinach aktywności międzynarodowej państw regionu, ze szczególnym uwzględnieniem polityki wschodniej (w tym Partnerstwa Wschodniego) i członkostwa w Unii Europejskiej. W ten sposób Fundacja podkreśla potrzebę i znaczenie wielostronnej wymiany doświadczeń oraz nowatorskich idei i praktyk w relacjach polsko-nordyckich.

Głównym adresatem działań Fundacji są środowiska eksperckie i opiniotwórcze, decydenci polityczni, kręgi biznesowe i młodzież akademicka. Celem podejmowanej działalności jest stymulowanie i współkształtowanie debaty publicznej o najważniejszych wyzwaniach cywilizacyjnych stojących obecnie przed Polską, regionem nordycko-bałtyckim i Europą. Jest nim równocześnie definiowanie skutecznych strategii i metod unowocześniania państwa, gospodarki i społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji i inspiracji płynących z dorobku państw nordyckich.

Fundacja formułuje wytyczne i zalecenia określające zasadność i warunki aplikowania zagranicznych doświadczeń w odmiennych realiach wewnętrznych innych krajów. Rekomendacje te mogą być użyteczne dla rozmaitych agend rządowych, firm, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, samorządów terytorialnych i gospodarczych.