Misja Fundacji

1. Fundacja jest niezależnym, pozarządowym ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, działającym na zasadach non-profit, którego główną misję można streścić w formule: „Modernizacja przez innowacje, inspiracje i wzajemne uczenie się”.

2. Misją Fundacji jest przyczynianie się do procesów modernizacji społecznej oraz rozwoju dialogu międzynarodowego poprzez wspieranie europejskiej i subregionalnej wymiany doświadczeń w zakresie rozwiązywania ważnych problemów społecznych i gospodarczych. Działalność Fundacji koncentruje się na rozwijaniu tego rodzaju kontaktów pomiędzy Polską a pięcioma państwami nordyckimi, tj. Danią, Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją.

3. Za swój podstawowy cel Fundacja uznaje podejmowanie działań sprzyjających rzetelnej analizie, szerokiej popularyzacji oraz transferowi i przyswajaniu w Polsce najwyżej cenionych elementów nordyckiego modelu rozwoju i strategii reformatorskich w państwach skandynawskich, a także najbardziej wartościowych, występujących tam konkretnych rozwiązań praktycznych (best practices) w polityce społecznej, gospodarczej i zagranicznej.

4. Celem towarzyszącym jest popularyzacja w regionie nordycko-bałtyckim polskich doświadczeń w zakresie transformacji społeczno-ekonomicznej, a także promowanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań w różnych sektorach polityki publicznej i dziedzinach aktywności międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki wschodniej i członkostwa w Unii Europejskiej.

5. Zainteresowania tematyczne Fundacji obejmują następujące sfery problemowe:
a) polityka rodzinna, równouprawnienie kobiet i mężczyzn;
b) polityka rynku pracy, stosunki przemysłowe, dialog społeczny;
c) polityka migracyjna, integracja imigrantów;
d) polityka edukacyjna i innowacyjna, badania i rozwój, społeczeństwo oparte na wiedzy;
e) polityka ekologiczna, klimatyczna i energetyczna;
f) społeczna odpowiedzialność biznesu, kultura korporacyjna;
g) integracja europejska, współdziałanie w regionie nordycko-bałtyckim;
h) międzynarodowa współpraca rozwojowa, pomoc humanitarna, dyplomacja pokojowa;
i) oraz inne, związane z realizacją celów Fundacji.

6. Głównym adresatem działań Fundacji są środowiska eksperckie i opiniotwórcze, decydenci polityczni, kręgi biznesowe i młodzież akademicka. Celem podejmowanej działalności jest stymulowanie i współkształtowanie debaty publicznej o najważniejszych wyzwaniach cywilizacyjnych stojących obecnie przed Polską, regionem nordycko-bałtyckim i Europą. Jest nim równocześnie identyfikowanie skutecznych strategii i metod unowocześniania państwa, gospodarki i społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji i inspiracji płynących z doświadczeń państw nordyckich. Fundacja formułuje wytyczne i zalecenia określające zasadność i warunki aplikowania zagranicznych doświadczeń w odmiennych realiach wewnętrznych innych krajów.

7. Fundacja realizuje swoje cele poprzez inicjowanie, wspieranie i realizowanie:
a) badań i konferencji naukowych, seminariów, opracowywanie raportów i analiz;
b) projektów edukacyjnych, szkoleń, warsztatów, debat, doradztwa dla firm;
c) wydarzeń kulturalnych, wystaw, akcji promocyjnych;
d) działalności wydawniczej i publicystycznej;

8. Dążąc do realizacji wytyczonych zadań, Fundacja aktywnie współpracuje z polskimi i zagranicznymi – w tym zwłaszcza skandynawskimi – partnerami: placówkami naukowo-badawczymi i akademickimi, instytucjami administracji publicznej, w tym samorządowej, przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami biznesowymi, innymi organizacjami pozarządowymi i mediami. Zamiarem Fundacji jest budowanie europejskich i polsko-nordyckich sieci instytucji współdziałających w realizacji celów postawionych przed Fundacją i w dziedzinach pozostających w polu jej zainteresowań.