Rada Fundacji

Przewodniczący Rady – prof. dr hab. Mirosław Księżopolski

Prof. Mirosław KsiężopolskiPrawnik i politolog, profesor nadzwyczajny, pracownik Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego – jego były dyrektor, a obecnie przewodniczący Rady Naukowej. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się międzynarodową porównawczą polityką społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem studiów nad jej skandynawskim modelem. W 1980 r. obronił pracę doktorską pt. Ewolucja polityki społecznej w Szwecji w latach 1932-1976. Tytuł jego rozprawy habilitacyjnej brzmiał: Systemy zabezpieczenia społecznego w krajach nordyckich (Warszawa 1988). Jest autorem licznych innych publikacji poświęconych strategiom polityki społecznej na świecie, europejskiemu modelowi społecznemu, przemianom polityki społecznej w Polsce, w tym książek Polityka społeczna – wybrane problemy porównań międzynarodowych (Katowice 1999), Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce społecznej Warszawa 2013).

Członek Rady – prof. UAM dr hab. Wojciech Nowiak

dr W. NowiakPolitolog, pracownik Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. Głównymi obszarami jego zainteresowań naukowych są: specyfika i funkcjonowanie nordyckich państw dobrobytu oraz problemy regionalnej współpracy nordycko-bałtyckiej. Kierownik Podyplomowego Studium Wiedzy o Skandynawii i Państwach Bałtyckich w UAM. W 1990 r., dzięki stypendium rządu norweskiego, przebywał na rocznym stażu naukowym w Instytucie Badań Problemów Społecznych (INAS) w Oslo, następnie odbył krótsze staże w kilku uczelniach norweskich i szwedzkich. Autor wielu publikacji, w tym książek: Folketrygden – „kamień węgielny” norweskiego państwa dobrobytu (Poznań 1995) oraz Nordycki model „welfare state” w realiach XXI wieku. Dylematy wyboru i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu – wnioski praktyczne (Poznań 2011).

Sekretarz Rady – dr Tomasz Mering

Dr Tomasz MeringPolitolog, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Zastępca Dyrektora ds. studenckich Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie. W latach 2003-2004 stypendysta na Uniwersytecie w Stirling (Szkocja). W badaniach naukowych i działalności dydaktycznej koncentruje się na następujących zagadnieniach: strategie rozwoju społecznego, porównawcza polityka społeczna w Europie i na świecie, polityka kohezyjna Unii Europejskiej, polityka rynku pracy, w tym na szczeblu lokalnym. Wśród najnowszych publikacji: Wspólnotowa polityka spójności społecznej i gospodarczej – ewolucja i perspektywy, w: W. Anioł, M. Duszczyk, P.W. Zawadzki (red.), Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość? (Warszawa 2011); Reforma systemu pomocy społecznej w Wielkiej Brytanii, „Dialog” 2011, nr 3.