Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu – prof. zw. dr hab. Włodzimierz Anioł

prof. Włodzimierz AniołPolitolog, profesor zwyczajny, pracuje w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1999-2004). Długoletni ekspert i doradca w Kancelarii Prezydenta RP i MSZ, brał udział w pracach Rady Europy i Rady Państw Morza Bałtyckiego, uczestniczył w misjach OBWE i ONZ. W latach 2004-2008 I Radca i chargé d’affaires a.i. w Ambasadzie RP w Oslo. Autor kilkunastu książek i około 200 innych publikacji naukowych na temat globalizacji (m.in. Paradoksy globalizacji, Warszawa 2002), integracji europejskiej (Europejski fin de siecle, Warszawa 1996; Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2003), międzynarodowych procesów dyfuzyjnych (Poland’s Migration and Ethnic Policies: European and German Influences, Warsaw 1996), nordyckich państw dobrobytu (Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Warszawa 2013).

Jego najnowsze artykuły na tematy nordyckie: Poles in the Norwegian labour market: benefits and challenges, [w:] Polish Community in Norway: Opportunities and Challenges, Oslo 2014; Państwo pracy w Skandynawii – między ciągłością a zmianą, „Polityka Społeczna” nr 4/ 2014; Dylematy polityki rodzinnej w Europie na przykładzie doświadczeń skandynawskich, „Studia Europejskie” 2013, nr 1; Fińskie społeczeństwo wiedzy i innowacji, „Problemy Polityki Społecznej” 2013, nr 21; Państwo wobec wyzwań społecznych – specyfika skandynawska, „Polityka Społeczna” 2013, nr 1; Nordycki model dyplomacji pokojowej, „Sprawy Międzynarodowe” 2010, nr 3; The Arctic: An Area of Conflict or of Cooperation?, „The Polish Quarterly of International Affairs” 2010, nr 4; Międzynarodowe kontrowersje wokół Arktyki i Spitsbergenu, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2010, nr 1-2; Mocarstwo humanitarne? Norwegia wobec nowych wyzwań społecznych, „Problemy Polityki Społecznej” 2009, tom 12; Rozterki Peera Gynta. Introwertyczno-ekstrawertyczne podłoże polityki zagranicznej Norwegii, „Sprawy Międzynarodowe” 2009, nr 3; Problemy migracji zarobkowych do Norwegii, „Polityka Społeczna” 2009, nr 5-6; Północnym szlakiem. Kilka uwag o nordyckiej drodze rozwoju, „Problemy Polityki Społecznej” 2005, tom 8.

 • Wybrane publikacje / Selected publications

  I Książki autorskie

  1. Polityka społeczna w działalności ONZ, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1983.
  2. Ciężkie czasy dla rozumu, Almapress, Warszawa 1988.
  3. Narody Zjednoczone wobec problemów społecznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1988.
  4. Międzynarodowa polityka społeczna. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.
  5. Geneza i rozwój procesu globalizacji, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych UW, Warszawa 1989.
  6. Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1992.
  7. Poland’s Migration and Ethnic Policies: European and German Influences, Friedrich Ebert Foundation  Warsaw Office, Warsaw 1996.
  8. Europejski fin de siecle. Przeobrażenia struktur międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996.
  9. Paradoksy globalizacji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002.
  10. Polityka socjalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003. 
  11. Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003.
  12. Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Elipsa, Warszawa 2013.

  II Inne publikacje zwarte

  1. Polityka społeczna. Wybór tekstów teoretycznych, IPS UW i COM SNP, Warszawa 1984 (współredakcja naukowa).
  2. The Europeanization of Polish Politics: The Case of Migration Policy, Working Papers on Transitions from State Socialism, # 95.3, Cornell University, Ithaca 1995.
  3. The Europeanization of Polish Ethnic Policy, Working Papers on Transitions from State Socialism, # 96.3, Cornell University, Ithaca 1996.
  4. The WEU’s Role in Crisis Prevention and Management, Clingendael Paper, Netherlands Institute of International Relations, The Hague 1997.
  5. Politycy III Rzeczypospolitej - między teorią a praktyką, Elipsa, Warszawa 2001 (redakcja i wprowadzenie).
  6. Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, ASPRA-JR, Warszawa 2011 (współredakcja naukowa i współautorstwo).

  {/slides}

  Członek Zarządu, Dyrektor Wykonawczy – Marcin Fronia

  Marcin Fronia
  Socjolog i politolog (specjalizacja dyplomatyczna w stosunkach międzynarodowych), absolwent Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Obecnie pracownik naukowy IFiS PAN i kierownik studiów podyplomowych. Doradca i trener biznesu. Przebywał jako visiting researcher i realizował projekty badawcze w Norwegii (NUPI), Wielkiej Brytanii (University of Sussex oraz Lancaster University) i w Niemczech (Freie Universistät w Berlinie). Uczestnik programu badań nad pokojem i rozwojem międzynarodowym Uniwersytetu w Oslo oraz Peace Research Institute (PRIO). Koordynator międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych, w tym z EOG&Norway Grants. W l. 2009-2011 współorganizator pierwszych w Polsce, anglojęzycznych studiów podyplomowych z zarządzania międzynarodową współpracą rozwojową. Brał udział w konsultacjach Banku Światowego oraz w kilku misjach obserwacyjnych OBWE. Współpracował z Akademią Obrony Narodowej przy międzynarodowych projektach szkoleniowych (program S.E.N.S.E.). Członek Bałtyckiego Zespołu Doradczego przy MSZ, Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Zespołu Młodych Naukowców z Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN.
  Zainteresowania: współpraca regionalna w regionie nordycko-bałtyckim, kultura biznesu oraz consulting w relacjach polsko-skandynawskich, bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne, komunikacja strategiczna, innowacje i zrównoważony rozwój, zielone miejsca pracy, metody i techniki prognozowania oraz ewaluacji, zapobieganie konfliktom oraz analiza negatywnych skutków zmian klimatycznych.
  {slide=

  Wybrane publikacje

  |closed}

  Artykuły (w książkach i czasopismach naukowych)

  2012:

  1. Polityka a przesunięcie centrów gospodarczych na świecie, (z A. Kafara, E. Kirejczyk, K. Prandecki, M. Wawrzyński), w: J. Kleer, A. P. Wierzbicki (red.), Innowacyjność, kreatywność a rozwój, 2012. Warszawa: PAN, Warszawska Drukarnia Naukowa.
  2. Interdyscyplinarność w badaniach nad globalizacją i rozwojem. Z polskiej perspektywy, (z G. Chimiak), [w:] G. Chimiak, M. Fronia (red.), Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  3. Polska w roku 2050. Wyzwania na drodze do przyspieszenia, (z A. Kafara, E. Kirejczyk, K. Prandecki, M. Wawrzyński) [w:] Przyszłość. Świat-Europa-Polska. Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000+“ przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 2/2012. Warszawa.

  2011:

  1. Od pokonfliktowego budowania pokoju do zrównoważonego rozwoju: determinanty trwałego zapobiegania konfliktom, [w:] Kostecki W. (red.), Zaawansowane zapobieganie konfliktom, Warszawa: ASPRA-JR.
  2. Polska w roku 2050: przyspieszenie czy stagnacja?, (z A. Kafara, E. Kirejczyk, K. Prandecki, M. Wawrzyński) [w:] J. Kleer, A. P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki (red.), Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, Tom II Gospodarka i środowisko, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa: PAN, Warszawska Drukarnia Naukowa.

  2010:

  1. Adaptacja do negatywnych skutków zmian klimatycznych. Kulturowa analiza skuteczności projektów rozwojowych, [w:] J. Jurewicz, K. Górak-Sosnowska (red.), Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  2. Dyskursy o rozwoju społecznym w procesie modernizacji: wstęp do analizy przemian w Polsce po 1989 roku, [w:] Z. Galor (red.), Odmiany życia społecznego, Poznań: WSNHiD.

  2008:

  1. Współczesne badania nad konfliktem i rozwojem międzynarodowym, [w:] "Wroclaw International Review", Wrocław: Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych. Vol. 3-4.

  2007:

  1. Dyskurs, religia, rytuał i sfery polityczności. Kilka tropów śladami krytycznej analizy dyskursu, [w:] "DYSKURS, Pismo Instytutu Nauk Politycznych", Uniwersytet Opolski, Vol. 5.
  2. Post-conflict peace building and sustainable peace: The case of Aceh province, Indonesia, (z D. C. Pelupessy and A. G. Nida) [w:] "Wroclaw International Review", Wrocław: Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych, Vol. 1.

  2005:

  1. Czy refleksyjny pragmatyzm? Próba analizy przemian społeczno-politycznych w Polsce po 1989 r. Kontekst środkowoeuropejski a kontekst globalny, [w:] A. Gawkowska, P. Gliński, A. Kościański, Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość. Polityka. Lokalność, Warszawa: IFiS PAN.
  2. Wybrane aspekty socjologicznych badań nad rytualizacją z perspektywy komunikacji społecznej, [w:] Nowe media – Nowe w mediach, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

  2002:

  1. Transformacyjna dekada - przemiany wartości i więzi społecznych. Rozważania o modernizacji na przykładzie społeczeństwa polskiego, [w:] "Zeszyty Naukowe KWSM", Nr 2. Wrocław.

  1998:

  1. Próba semiologicznej analizy feministycznego dyskursu z postmodernizmem, [w:] "Kobieta a Unia Europejska", Wrocław.

  Książki i raporty

  2012:

  1. Globalizacja a rozwój: szanse i wyzwania dla Polski, (red. z G. Chimiak), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

  2010:

  1. Zmiany klimatu w polityce rozwojowej - Kopenhaga i co dalej?, (z J. Szczyciński, K. Snarska, P. Tryjanowski), "GDRG Policy Papers", nr 3/2010.

  2009:

  1. The present state and future perspectives of international development cooperation research and education in Poland, (z R. Łuczak, K. Czaplicka, J. Klepacka), Raport badawczy z projektu: Tworzenie trwałych podstaw do kształcenia liderów międzynarodowej współpracy rozwojowej: wykorzystanie doswiadczeń modelu nordyckiego, Warszawa.

  2005:

  1. Trialog, czyli jak buduje się pamięć kolektywną, (z U. Volgmann), [w:] Raport z projektu polsko-niemiecko-ukrainskiego projektu badawczego, organizowanego przez GFPS e.V. Berlin-Leipzig, Bosch Stiftung.

  2004:

  1. Raport: Polityka wschodnia wystawiona na próbę: Wybory na Białorusi i Ukrainie, [w:] Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych DOSS, Wrocław, Listopad 2004.
  2. Raport: OBWE/ODIHR - Human Dimension Conference, [w:] Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych DOSS, Wrocław, Listopad 2004.
  3. Raport: Polska – Białoruś w poszerzonej Europie [w:] Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych DOSS, Wrocław, Pazdziernik 2004.

  Artykuły popularnonaukowe i recenzje

  2009:

  1. (Recenzja) Kobiety w polityce, M. Fuszara (Trio 2007), [w:] "Dialogi o rozwoju", Nr 3.

  2008:

  1. (Recenzja) Konflikty współczesnego świata; Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie; Idee i ideologie we współczesnym świecie; (PWN 2008), [w:] "Dialogi o rozwoju", Nr 2.
  2. (Recenzja) Wspólne dobro. Ekonomia dla przeludnionej planety, Jeffrey Sachs (PWN 2008), [w:] Wroclaw International Review, Nr 3-4.
  3. (z M. Starnawski, K. Gawlicz) Wyłomy w murze "końca historii", wstęp do polskiego tłumaczenia książki Naomi Klein “Mury i wyłomy". Warszawa: PWN.

  2005:

  1. O sieci w ‘realu’, [w:] Recykling Idei, Grudzień 2005.
  2. Duch zmian w Użgorodzie, [w:] "Ukraina 2004. Wybory prezydenckie na Ukrainie oczyma obserwatorów OBWE", Kraków: Wydawnictwo Ajaks.

  2003:

  1. Projekcja dokumentu “Srebrenica. Krzyk zza grobu" w Ośrodku Jerzego Grotowskiego, [w:] "Przegląd Uniwersytecki", R. IX, Nr 4 (85).

  {/slides}

  Członek Zarządu - dr Piotr W. Zawadzki

  pwzPolitolog i polityk społeczny, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia ze studentami m.in. z przedmiotów: Europejska polityka społeczna, Europejski rynek pracy oraz zajęcia warsztatowe Specjaliści Rynku Pracy dla nowego kierunku studiów o profilu praktycznym Organizowanie Rynku Pracy. Bierze udział w programach naukowo-badawczych prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski oraz Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy na temat problemów rynku pracy, szkolnictwa zawodowego, międzynarodowej porównawczej polityki społecznej. Publikuje w wydawnictwach specjalistycznych. Współautor wielu prac zbiorowych, m.in. Wiedza o społeczeństwie (Warszawa 2007), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego (Warszawa 2010), Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość? (Warszawa 2011), Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej (Warszawa 2015), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania (Warszawa 2016).
  {slide=

  Wybrane publikacje

  |closed}

  1. Problemy polityki społecznej w Unii Europejskiej, Przegląd Europejski nr 1/2000.
  2. Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny (red. W. Theiss) - recenzja, Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze nr 5/2002, IRRS.
  3. Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą - perspektywa europejska (red. Z. W. Stelmaszuk) - recenzja, Praca Socjalna nr 2/2002, IRSS.
  4. Przeklęta kraina? Sytuacja byłych pracowników PGR w województwie podkarpackim, Polityka Społeczna nr 9/2002, IPiSS.
  5. Miejsce polityki społecznej w Traktacie Konstytucyjnym UE, Polityka Społeczna nr 9/2003, IPiSS.
  6. Polityka społeczna w Traktacie akcesyjnym o przystąpieniu Polski w Unii Europejskiej, Polityka Społeczna nr 2/2004, IPiSS.
  7. System pośrednictwa pracy w Republice Irlandii, Biuletyn Informacyjny PTPS - Wiadomości społeczne nr 1/2006, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
  8. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy i rozszerzony, Tomasz Stryjek, Elżbieta Tyszko-Kulik, Piotr W. Zawadzki, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2007.
  9. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy, Tomasz Stryjek, Elżbieta Tyszko-Kulik, Piotr W. Zawadzki, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2008.
  10. Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008.
  11. Życie w Polsce krok po kroku. Poradnik dla cudzoziemców poszukujących ochrony, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008.
  12. Jak pomagać cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony? Poradnik dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008. (Rozdział IV Cudzoziemcy poszukujący ochrony a rynek pracy.)
  13. Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ (Rozdział "Praca i zatrudnienie"), Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2008.
  14. Sytuacja demograficzna, społeczna i ekonomiczna subregionu radomskiego w świetle analizy danych zastanych, analiza dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu badawczego Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki (realizacja w zakresie Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie), MORP, Warszawa 2008.
  15. Raport z badań empirycznych pracodawców w subregionie radomskim nt. Zapotrzebowanie na pracowników na radomskim rynku pracy, raport dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu badawczego Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki (realizacja w zakresie Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie), MORP, Warszawa 2008.
  16. Analiza badań prowadzonych na poziomie powiatów województwa mazowieckiego oraz bazy danych systemu POMOST (współautorstwo z B. Pielińskim i M. Żejmisem), raport nr 3 dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy - Projekt MORP (Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 POKL Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy), MORP, Warszawa 2009.
  17. Analiza badań prowadzonych przez obserwatoria lokalnych rynków pracy w województwach innych niż mazowieckie wraz z uwagami na temat obserwatoriów rynku pracy w UE (współautorstwo z M. Żejmisem), aneks do raportu nr 5 dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy - Projekt MORP (Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 POKL Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy), MORP, Warszawa 2009.
  18. Bezpieczeństwo Społeczne, [w:] Wojtaszczyk Konstanty A., Materska-Sosnowska Anna, Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, 50-lecie Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym, ASPRA-JR, Warszawa 2009.
  19. Instytucje międzynarodowe w walce z ubóstwem i wykluczeniem, [w:] Szarfenberg Ryszard, Żołędowski Cezary, Theiss Maria (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Elipsa, Warszawa 2010.
  20. 90 lat minęło… Historia i teraźniejszość Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce w latach 1919-2009, MPiPS, Warszawa 2010. [współautorstwo]
  21. Absolwenci i uczniowie szkół zawodowych a rynek pracy, Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy nr 2/2011.
  22. Polski rynek pracy po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Anioł Włodzimierz, Duszczyk Maciej, Zawadzki Piotr W., Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Aspra-Jr, Warszawa 2011.
  23. Podstawy do strategii rozwoju województwa mazowieckiego w obszarze szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego [współautorstwo], Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2012. http://obserwatorium.mazowsze.pl
  24. Młodzież a rynek pracy – co uczynić, aby nasze dzieci były samodzielne, lecz nie samotne?, [w:] Szkolnictwo zawodowe na miarę Mazowsza. Rekomendacje (praca zbiorowa), Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2013.
  25. Dyskurs prasowy wokół problemów cudzoziemców poszukujących w Polsce ochrony oraz Dyskurs polityczny wokół imigrantów i polityki imigracyjnej Polski w kampanii wyborczej 2011 r. oraz strategii polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, [w:] Łotocki Ł., Firlit-Fesnak G. (red.), Imigranci w polskim dyskursie publicznym, Aspra-Jr, Warszawa 2014.
  26. Młodzież, bezrobocie, wykluczenie – nowe-stare wyzwania dla unijnej polityki społecznej, [w:] Puślecki Z.W., Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.
  27. Aktywność zawodowa i struktura zatrudnienia, [w:] Żołędowski C., Rysz-Kowalczyk B., Duszczyk M., Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Wyd. DW Elipsa, Warszawa 2015.
  28. Szwedzka polityka imigracyjna, [w:] Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł., Zawadzki P.W. (red.), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, Aspra-Jr, Warszawa 2016.

  {/slides}

Dyrektor Programowy – prof. UG, dr hab. Kazimierz Musiał

pwzUkończył studia na kierunku filologia duńska w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 1991–1992 studia na uniwersytecie w Kopenhadze. Praca magisterska pt. „Danmark og EF. Historisk baggrund og gennemgang af faktorer bestemmende for dansk stillingtagen til EF-samarbejde” („Dania i EWG. Tło historyczne i przegląd czynników decydujących o duńskim stosunku do współpracy WE”).
1992–1999 asystent w Katedrze Skandynawistyki w Poznaniu; 1993–1994 stypendium doktoranckie na Uniwersytecie Kopenhaskim.
1997–1999 pracownik naukowy w zakładzie kulturoznawstwa i doktorant w projekcie Gemenskaper w Nordeuropa-Institut Uniwersytetu im. Humboldtów w Berlinie. Luty 2000 – obrona pracy doktorskiej Roots of the Scandinavian Model. Image of Progress in the Era of Modernisation.
Od maja 2000 na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2002 adiunkt w Katedrze Skandynawistyki i jednoczenie w latach 2000-2002 administrator projektu RTN w 5 programie ramowym Komisji Europejskiej „The Baltic Sea Area Studies: Northern Dimension of Europe” w Berlinie. Od 2007 do 2010 r. reprezentant Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie Erasmus Mundus pt. „BalticStudyNet-Promoting Baltic Sea Region Higher Education Worldwide”. Liczne pobyty badawcze za granicą. W latach 2012-2016 zastępca Dyrektora Instytutu Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG.
16.01.2014 – uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielońskiego. Praca habilitacyjna pt. „Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich”.
Od 2014 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego.
Od 2017 kierownik zespołu badawczego – Pracowni badań interdyscyplinarnych Europy nordycko-bałtyckiej i Arktyki.

 • Wybrane publikacje / Selected publications

  Monografie

  1. Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie post­industrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2013, 376 s. ISBN 978-83-7453-115-3
  2. Roots of the Scandinavian Model. Images of Progress in the Era of Moderni­sa­tion. Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2002. ISBN 3-7890-7798-4
  3. Tracing Roots of The Scandinavian Model. Image of Progress in the Era of Moder­ni­sation. Florence: European University Institute; Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 1998. (=Arbeitspapiere Gemeinschaften; 17)

  Redakcja

  1. Approaching Knowledge Society in the Baltic Sea Region. Gdańsk-Berlin: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, 2002. ISSN 1642-865X
   (współredaktor z Mają Chacińską): Nowocześni i postępowi? Cywilizacyjny wymiar Skandynawii z polskiej perspektywy. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersy­tetu Gdańskiego, 2013. ISBN: 978-83-7865-157-4.

  Artykuły i rozdziały w innych publikacjach

  1. „Strategiczna funkcja polityki regionalnej i umiędzynarodowienia w krajach nordyckich”, [w:] K. Musiał, M. Chacińska (red.), Nowocześni i postępowi? Cywilizacyjny wymiar Skandynawii z polskiej perspektywy. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013,115-131. ISBN: 978-83-7865-157-4.
  2. (współautor z Mają Chacińską) “Constructing a Nordic Community in the Polish Press – Past and Present”, [w:] J. Harvard, P. Stadius (red.), Communicating the North. Media Structures and Images in the Making of the Nordic Region. Ashgate, 2013, 289-318. ISBN: 978-1-4094-4948-5

  3. „University and regional development in the Northern European periphery. The case of the University of Tromsø”, [w:] R. Capello, A. Olechnicka, G. Gorzelak (red.), Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation. London: Routledge, 2013, 349-367. ISBN: 978-0-415-63108-2
  4. „Pomiędzy umiędzynarodowieniem i lokalnością. Glokalne strategie rozwojowe szkół wyższych w krajach nordyckich”, [w:] G. Chimiak, M. Fronia (red.), Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2012, 141-169. ISBN: 978-83-7383-553-5
  5. „Modele działania instytucji akademickich w postindustrialnym porządku społecznym krajów nordyckich”, [w:] J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański (red.), Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2011, 251-287. ISBN: 978-83-7587-856-1
  6. „Strategie rozwojowe szkół wyższych w regionach peryferyjnych krajów nordyckich”, [w:] W poszukiwaniu tożsamości skandynawskiej i polskiej : studia o literaturze i społeczeństwie / red. nauk. H. Chojnacki [et al.]: Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, 169-181. ISBN: 978-83-7326-828-9
  7. „O niektórych trendach nordyckiego szkolnictwa wyższego wobec wyzwań współczesnej zmiany społecznej”, Studia Humanistyczne AGH, nr 10/1, 2011, 11-22. ISSN: 17322189
  8. (wpółautor z Bjørn Stensaker, Jorunn Spord Borgen i Vera Schwach): Evaluering av Nordplus. København: Nordisk ministerråd. (raport ewaluacyjny programu Nordplus przygotowanego na zlecenie Rady Nordyckiej = TemaNord 2011:516).

   (współautor z Agnieszką Dziedziczak-Foltyn) „Pod znakiem jakości - priorytety w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Polsce”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 1-2/35-36/2010, 30-59. ISSN: 1231-01-98

  9. “Reconceptualizing Nordic Identities after 1989”, [w:] M. Hurd (red.): Bordering the Baltic: Scandinavian Boundary-Drawing Processes, 1900-2000. London and Berlin: LIT Verlag, 2010, 105-125.
  10. „Kształcenie ustawiczne jako wyzwanie dla szkolnictwa wyższego. Na przykładzie krajów nordyckich,” [w:] A. Buchner-Jezierska, A. Dziedziczak-Foltyn (red.) Proces Boloński – ideologia a praktyka edukacyjna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, 167-178.
  11. "A 'glocal' university in Norden - realising the third and fourth missions in the global age," [w:] N. Götz, J. Hecker-Stampehl & S. M. Schröder (red.): Vom alten Norden zum neuen Europa: Politische Kultur im Ostseeraum. Festschrift für Bernd Henningsen. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2010, 423-439.
  12. “Redefining external stakeholders in Nordic higher education,” Tertiary Education and Management, Vol. 16, No. 1, March 2010, 45–60.
  13. (współautor z Agnieszką Dziedziczak-Foltyn) „Kontrolować czy nadzorować? Modelowanie polskiej polityki szkolnictwa wyższego z punktu widzenia nordyckiej utopii,” Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2/34/2009, 102-128. ISSN: 1231-01-98

  14. “Reforma sektora publicznego w krajach nordyckich a powrót do elitarności szkół wyższych”, Przegląd Socjologiczny, tom LVIII/ 3/2009, 143-172. ISSN: 0033-2356
  15. “Redefining Stakeholders in European Higher Education: The Case of the Nordic Countries”, [w:] J. C. Knapp, D. J. Siegel (eds.): The Business of Higher Education: Volume 1: Leadership and Culture. Santa Barbara, CA: ABC CLIO (Praeger Perspectives), 2009, 249-269. ISBN: 0-313-35350-6
  16. “Reconstructing Nordic Significance in Europe on the Threshold of the 21st Century”, Scandinavian Journal of History, Vol. 34, No. 3. September 2009, 286–306. ISSN: 0346-8755.
  17. “Polsk høyere utdanning på reformkurs”, Forskningspolitikk, 3/2009, 8-9. ISSN 0333-0273
  18. “Higher Education Reforms in the Nordic Countries – trading the public good for the good of the market?”, [w:] Learning in Academia: Socio-Cultural and Political Perspectives, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, 73-93. ISBN : 978-83-7326-607-0
  19. “Regional universities in the Baltic Sea region: higher education and regional development”, [w:] David Bridges et al. (red.): Higher education and national development: systems in transition, London: Routledge, 2006, 120-132. ISBN-13: 978-0415331104
  20. “Higher education in the Baltic Sea region and the European ambition to create a common area for research and higher education”, [w:] C. Schymick et al. (red.): Go North! Baltic Sea Region Studies: Past – Present – Future, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, 105-113. ISBN-13: 978-3-8305-1087-1
  21. “Regional Universities in the Baltic Sea Region Facing Globalization in the Knowledge-Based Society”, [w:] A. Tjedvoll et al. (red.): Higher Education Facing Globalization and Europeanization, Kaunas: Technologija, 2005, 96-113.
  22. "Puola, Euroopan Unionin Suuring Tulokas", [w:] H. Nysssönen: Itäinen Keski-Eurooppa vuonna 2004. Helsinki: Kikimora Publications, 2003, 23-50.
  23. "The Polish EU referendum", CEBAST News / A Newsletter from the Centre for Baltic Studies at the Öresund University, Vol. 2, No 3, September 2003, 1-3.
  24. "Østersøregionen og videnssamfundets udfordringer", Vindue mod øst. - Nr. 2 (2003), 31-36.
  25. "University Exchange and Post-modern Transfer of Civicness", [w:] N. Götz, J. Hackmann (eds.): Civil Society in the Baltic Sea Region. Aldershot: Ashgate, 2003, 175-186.
  26. "Education, Research and the Baltic Sea Region-building". [w:] K. Musiał (ed.): Approaching Knowledge Society in the Baltic Sea Region. Gdańsk-Berlin: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, 2002, 41-58.
  27. "Poland as a Baltic Sea State in the Process of Joining the EU". [w:] H. Hubel (ed.): EU Enlargement and Beyond: The Baltic States and Russia. Berlin: Berlin Verlag Arno Spitz GmbH, 2002, 289-307.
  28. "Education and Research as Cultural Policies". [w:] W. Maciejewski, L. Rydén (red.): The Baltic Sea Region. Culture, Politics, Societies. Uppsala: Baltic University Press, 2002, 187-197.
  29. "Social Democratic Foundations of the Scandinavian Way in the Inter-War Period". Studia Scandinavica, Vol. 18, Winter 2001, 31-61.
  30. "Nordisch – Nordic – Nordisk". Die wandlebaren Topoi-Funktionen in den deutschen, anglo-amerikanischen und skandinavischen nationalen Diskursen". Alexandra Bänsch; Bernd Henningsen (Hrsg.): Die kulturelle Konstruktion von Gemeinschaften. Schweden und Deutschland im Modernisierungsprozeß. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2001, 95-122.
  31. "Institutionalisation of Scandinavian Consensual Democracy". Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 5, Poznań 1999, 59-73.
  32. "Konstrukcija skandinavskoj modeli". Skandinavskije Ctienja 1998 goda. St. Petersburg: Nauka, 1999, 260-275.
  33. "Er en ny velfærdsstat på vej i Danmark?" Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 4, Poznań 1997, 241–247.
  34. "Der Markt wird’s schon richten..." Nordeuropa Forum Nr. 2, Berlin 1996, 52-54.
  35. "Den danske velfærdsstat i 1960’erne - 1990’erne." Internationales Kollokvium, Skandinavistik i Östeuropa. Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 6.-10.12.1995, 246-254.
  36. "On some aspects of the Danish Welfare State from 1960s to 1990s". Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 3, Poznań 1995, 45-56.
  37. "Uniwersytet siedmiu noblistów... i zbuntowani studenci". Życie Uniwersyteckie Nr. 4 (12) [Poznań], 1994, 10-12.

  Recenzje / Book Reviews

  1. "Nationalism, Nation State and the Challenge of the Future", Review of Björn Hettne, Sverker Sörlin & Uffe Østergård: Den globala nationalismen, in Ethnologia Scandinavica, 1/2000, 173-176.
  2. "Bridge Building as an Event", Review of Per Olof Berg, Anders Linde-Laursen & Orvar Löfgren (eds.): Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad. Regionbyggare i evenemangsbranschen, in Ethnologia Scandinavica, Vol. 33/2003, 159-161.

  3. Review of: 13 historier om den danske velfærdsstat. Edited by Klaus Petersen, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2003, in NordeuropaForum 2-2003, 90-93.
  4. Review of: 13 udfordringer til den danske velfærdsstat. Edited by Jørn Henrik Petersen & Klaus Petersen, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2004, in NordeuropaForum, 2-2004, 85-87.
  5. “Nation-building in a Nutshell – the Case of Latvia”, Review of Mats Lindqvist (ed.): Re-inventing the Nation – Multidisciplinary Perspectives on the Construction of Latvian National Identity, in Ethnologia Scandinavica, Vol. 35, 2005, 150-151.

Członek Zarządu, Dyrektor Wykonawczy – Marcin Fronia

Marcin Fronia
Socjolog i politolog (specjalizacja dyplomatyczna w stosunkach międzynarodowych), absolwent Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Obecnie pracownik naukowy IFiS PAN i kierownik studiów podyplomowych. Doradca i trener biznesu. Przebywał jako visiting researcher i realizował projekty badawcze w Norwegii (NUPI), Wielkiej Brytanii (University of Sussex oraz Lancaster University) i w Niemczech (Freie Universistät w Berlinie). Uczestnik programu badań nad pokojem i rozwojem międzynarodowym Uniwersytetu w Oslo oraz Peace Research Institute (PRIO). Koordynator międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych, w tym z EOG&Norway Grants. W l. 2009-2011 współorganizator pierwszych w Polsce, anglojęzycznych studiów podyplomowych z zarządzania międzynarodową współpracą rozwojową. Brał udział w konsultacjach Banku Światowego oraz w kilku misjach obserwacyjnych OBWE. Współpracował z Akademią Obrony Narodowej przy międzynarodowych projektach szkoleniowych (program S.E.N.S.E.). Członek Bałtyckiego Zespołu Doradczego przy MSZ, Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Zespołu Młodych Naukowców z Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN.
Zainteresowania: współpraca regionalna w regionie nordycko-bałtyckim, kultura biznesu oraz consulting w relacjach polsko-skandynawskich, bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne, komunikacja strategiczna, innowacje i zrównoważony rozwój, zielone miejsca pracy, metody i techniki prognozowania oraz ewaluacji, zapobieganie konfliktom oraz analiza negatywnych skutków zmian klimatycznych.

 • Wybrane publikacje / Selected publications

  Artykuły (w książkach i czasopismach naukowych)

  2012:

  1. Polityka a przesunięcie centrów gospodarczych na świecie, (z A. Kafara, E. Kirejczyk, K. Prandecki, M. Wawrzyński), w: J. Kleer, A. P. Wierzbicki (red.), Innowacyjność, kreatywność a rozwój, 2012. Warszawa: PAN, Warszawska Drukarnia Naukowa.
  2. Interdyscyplinarność w badaniach nad globalizacją i rozwojem. Z polskiej perspektywy, (z G. Chimiak), [w:] G. Chimiak, M. Fronia (red.), Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  3. Polska w roku 2050. Wyzwania na drodze do przyspieszenia, (z A. Kafara, E. Kirejczyk, K. Prandecki, M. Wawrzyński) [w:] Przyszłość. Świat-Europa-Polska. Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000+“ przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 2/2012. Warszawa.

  2011:

  1. Od pokonfliktowego budowania pokoju do zrównoważonego rozwoju: determinanty trwałego zapobiegania konfliktom, [w:] Kostecki W. (red.), Zaawansowane zapobieganie konfliktom, Warszawa: ASPRA-JR.
  2. Polska w roku 2050: przyspieszenie czy stagnacja?, (z A. Kafara, E. Kirejczyk, K. Prandecki, M. Wawrzyński) [w:] J. Kleer, A. P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki (red.), Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, Tom II Gospodarka i środowisko, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa: PAN, Warszawska Drukarnia Naukowa.

  2010:

  1. Adaptacja do negatywnych skutków zmian klimatycznych. Kulturowa analiza skuteczności projektów rozwojowych, [w:] J. Jurewicz, K. Górak-Sosnowska (red.), Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  2. Dyskursy o rozwoju społecznym w procesie modernizacji: wstęp do analizy przemian w Polsce po 1989 roku, [w:] Z. Galor (red.), Odmiany życia społecznego, Poznań: WSNHiD.

  2008:

  1. Współczesne badania nad konfliktem i rozwojem międzynarodowym, [w:] "Wroclaw International Review", Wrocław: Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych. Vol. 3-4.

  2007:

  1. Dyskurs, religia, rytuał i sfery polityczności. Kilka tropów śladami krytycznej analizy dyskursu, [w:] "DYSKURS, Pismo Instytutu Nauk Politycznych", Uniwersytet Opolski, Vol. 5.
  2. Post-conflict peace building and sustainable peace: The case of Aceh province, Indonesia, (z D. C. Pelupessy and A. G. Nida) [w:] "Wroclaw International Review", Wrocław: Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych, Vol. 1.

  2005:

  1. Czy refleksyjny pragmatyzm? Próba analizy przemian społeczno-politycznych w Polsce po 1989 r. Kontekst środkowoeuropejski a kontekst globalny, [w:] A. Gawkowska, P. Gliński, A. Kościański, Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość. Polityka. Lokalność, Warszawa: IFiS PAN.
  2. Wybrane aspekty socjologicznych badań nad rytualizacją z perspektywy komunikacji społecznej, [w:] Nowe media – Nowe w mediach, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

  2002:

  1. Transformacyjna dekada - przemiany wartości i więzi społecznych. Rozważania o modernizacji na przykładzie społeczeństwa polskiego, [w:] "Zeszyty Naukowe KWSM", Nr 2. Wrocław.

  1998:

  1. Próba semiologicznej analizy feministycznego dyskursu z postmodernizmem, [w:] "Kobieta a Unia Europejska", Wrocław.

  Książki i raporty

  2012:

  1. Globalizacja a rozwój: szanse i wyzwania dla Polski, (red. z G. Chimiak), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

  2010:

  1. Zmiany klimatu w polityce rozwojowej - Kopenhaga i co dalej?, (z J. Szczyciński, K. Snarska, P. Tryjanowski), "GDRG Policy Papers", nr 3/2010.

  2009:

  1. The present state and future perspectives of international development cooperation research and education in Poland, (z R. Łuczak, K. Czaplicka, J. Klepacka), Raport badawczy z projektu: Tworzenie trwałych podstaw do kształcenia liderów międzynarodowej współpracy rozwojowej: wykorzystanie doswiadczeń modelu nordyckiego, Warszawa.

  2005:

  1. Trialog, czyli jak buduje się pamięć kolektywną, (z U. Volgmann), [w:] Raport z projektu polsko-niemiecko-ukrainskiego projektu badawczego, organizowanego przez GFPS e.V. Berlin-Leipzig, Bosch Stiftung.

  2004:

  1. Raport: Polityka wschodnia wystawiona na próbę: Wybory na Białorusi i Ukrainie, [w:] Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych DOSS, Wrocław, Listopad 2004.
  2. Raport: OBWE/ODIHR - Human Dimension Conference, [w:] Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych DOSS, Wrocław, Listopad 2004.
  3. Raport: Polska – Białoruś w poszerzonej Europie [w:] Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych DOSS, Wrocław, Pazdziernik 2004.

  Artykuły popularnonaukowe i recenzje

  2009:

  1. (Recenzja) Kobiety w polityce, M. Fuszara (Trio 2007), [w:] "Dialogi o rozwoju", Nr 3.

  2008:

  1. (Recenzja) Konflikty współczesnego świata; Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie; Idee i ideologie we współczesnym świecie; (PWN 2008), [w:] "Dialogi o rozwoju", Nr 2.
  2. (Recenzja) Wspólne dobro. Ekonomia dla przeludnionej planety, Jeffrey Sachs (PWN 2008), [w:] Wroclaw International Review, Nr 3-4.
  3. (z M. Starnawski, K. Gawlicz) Wyłomy w murze "końca historii", wstęp do polskiego tłumaczenia książki Naomi Klein “Mury i wyłomy". Warszawa: PWN.

  2005:

  1. O sieci w ‘realu’, [w:] Recykling Idei, Grudzień 2005.
  2. Duch zmian w Użgorodzie, [w:] "Ukraina 2004. Wybory prezydenckie na Ukrainie oczyma obserwatorów OBWE", Kraków: Wydawnictwo Ajaks.

  2003:

  1. Projekcja dokumentu “Srebrenica. Krzyk zza grobu" w Ośrodku Jerzego Grotowskiego, [w:] "Przegląd Uniwersytecki", R. IX, Nr 4 (85).

Członek Zarządu – dr Piotr W. Zawadzki

pwzPolitolog i polityk społeczny, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia ze studentami m.in. z przedmiotów: Europejska polityka społeczna, Europejski rynek pracy oraz zajęcia warsztatowe Specjaliści Rynku Pracy dla nowego kierunku studiów o profilu praktycznym Organizowanie Rynku Pracy. Bierze udział w programach naukowo-badawczych prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski oraz Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy na temat problemów rynku pracy, szkolnictwa zawodowego, międzynarodowej porównawczej polityki społecznej. Publikuje w wydawnictwach specjalistycznych. Współautor wielu prac zbiorowych, m.in. Wiedza o społeczeństwie (Warszawa 2007), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego (Warszawa 2010), Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość? (Warszawa 2011), Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej (Warszawa 2015), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania (Warszawa 2016).

 • Wybrane publikacje / Selected publications
  1. Problemy polityki społecznej w Unii Europejskiej, Przegląd Europejski nr 1/2000.
  2. Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny (red. W. Theiss) - recenzja, Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze nr 5/2002, IRRS.
  3. Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą - perspektywa europejska (red. Z. W. Stelmaszuk) - recenzja, Praca Socjalna nr 2/2002, IRSS.
  4. Przeklęta kraina? Sytuacja byłych pracowników PGR w województwie podkarpackim, Polityka Społeczna nr 9/2002, IPiSS.
  5. Miejsce polityki społecznej w Traktacie Konstytucyjnym UE, Polityka Społeczna nr 9/2003, IPiSS.
  6. Polityka społeczna w Traktacie akcesyjnym o przystąpieniu Polski w Unii Europejskiej, Polityka Społeczna nr 2/2004, IPiSS.
  7. System pośrednictwa pracy w Republice Irlandii, Biuletyn Informacyjny PTPS - Wiadomości społeczne nr 1/2006, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
  8. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy i rozszerzony, Tomasz Stryjek, Elżbieta Tyszko-Kulik, Piotr W. Zawadzki, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2007.
  9. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy, Tomasz Stryjek, Elżbieta Tyszko-Kulik, Piotr W. Zawadzki, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2008.
  10. Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008.
  11. Życie w Polsce krok po kroku. Poradnik dla cudzoziemców poszukujących ochrony, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008.
  12. Jak pomagać cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony? Poradnik dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, [w:] książka pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Łukasza Łotockiego, ASPRA-JR, Warszawa 2008. (Rozdział IV Cudzoziemcy poszukujący ochrony a rynek pracy.)
  13. Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ (Rozdział "Praca i zatrudnienie"), Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2008.
  14. Sytuacja demograficzna, społeczna i ekonomiczna subregionu radomskiego w świetle analizy danych zastanych, analiza dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu badawczego Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki (realizacja w zakresie Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie), MORP, Warszawa 2008.
  15. Raport z badań empirycznych pracodawców w subregionie radomskim nt. Zapotrzebowanie na pracowników na radomskim rynku pracy, raport dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu badawczego Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki (realizacja w zakresie Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie), MORP, Warszawa 2008.
  16. Analiza badań prowadzonych na poziomie powiatów województwa mazowieckiego oraz bazy danych systemu POMOST (współautorstwo z B. Pielińskim i M. Żejmisem), raport nr 3 dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy - Projekt MORP (Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 POKL Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy), MORP, Warszawa 2009.
  17. Analiza badań prowadzonych przez obserwatoria lokalnych rynków pracy w województwach innych niż mazowieckie wraz z uwagami na temat obserwatoriów rynku pracy w UE (współautorstwo z M. Żejmisem), aneks do raportu nr 5 dla Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy - Projekt MORP (Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 POKL Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy), MORP, Warszawa 2009.
  18. Bezpieczeństwo Społeczne, [w:] Wojtaszczyk Konstanty A., Materska-Sosnowska Anna, Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, 50-lecie Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym, ASPRA-JR, Warszawa 2009.
  19. Instytucje międzynarodowe w walce z ubóstwem i wykluczeniem, [w:] Szarfenberg Ryszard, Żołędowski Cezary, Theiss Maria (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Elipsa, Warszawa 2010.
  20. 90 lat minęło… Historia i teraźniejszość Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce w latach 1919-2009, MPiPS, Warszawa 2010. [współautorstwo]
  21. Absolwenci i uczniowie szkół zawodowych a rynek pracy, Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy nr 2/2011.
  22. Polski rynek pracy po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Anioł Włodzimierz, Duszczyk Maciej, Zawadzki Piotr W., Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Aspra-Jr, Warszawa 2011.
  23. Podstawy do strategii rozwoju województwa mazowieckiego w obszarze szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego [współautorstwo], Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2012. http://obserwatorium.mazowsze.pl
  24. Młodzież a rynek pracy – co uczynić, aby nasze dzieci były samodzielne, lecz nie samotne?, [w:] Szkolnictwo zawodowe na miarę Mazowsza. Rekomendacje (praca zbiorowa), Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2013.
  25. Dyskurs prasowy wokół problemów cudzoziemców poszukujących w Polsce ochrony oraz Dyskurs polityczny wokół imigrantów i polityki imigracyjnej Polski w kampanii wyborczej 2011 r. oraz strategii polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, [w:] Łotocki Ł., Firlit-Fesnak G. (red.), Imigranci w polskim dyskursie publicznym, Aspra-Jr, Warszawa 2014.
  26. Młodzież, bezrobocie, wykluczenie – nowe-stare wyzwania dla unijnej polityki społecznej, [w:] Puślecki Z.W., Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.
  27. Aktywność zawodowa i struktura zatrudnienia, [w:] Żołędowski C., Rysz-Kowalczyk B., Duszczyk M., Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Wyd. DW Elipsa, Warszawa 2015.
  28. Szwedzka polityka imigracyjna, [w:] Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł., Zawadzki P.W. (red.), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, Aspra-Jr, Warszawa 2016.