Zespół ekspertów i współpracowników

Dyrektor Wykonawczy

Marcin FroniaMarcin Fronia – Zarząd Fundacji Norden Centrum

 

 

Dyrektor Programowy

Kazimierz Musiałdr hab. prof. UG Kazimierz Musiał – skandynawista i politolog, wicedyrektor Instytutu Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent filologii duńskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obronił pracę magisterską na temat stosunku Danii do EWG. Rozprawę doktorską pt. Roots of the Scandinavian Model. Images of Progress in the Era of Modernisation (wyd. Baden Baden 2002) obronił na Uniwersytecie im. Humboldtów w Berlinie, gdzie pracował w latach 1997-2002 w Instytucie Europy Północnej. Uczestnik, administrator i koordynator wielu międzynarodowych projektów badawczych, m.in. w 5. i 6. Programie Ramowym UE: The Baltic Sea Area Studies – Northern Dimension of Europe (Nordeuropa-Institut w Berlinie, 2000-2004), oraz Erasmus Mundus BalticStudyNet-Promoting Baltic Sea Region Higher Education Worldwide (2007-2010). Obecnie prowadzi badania nad zmianami polityki edukacyjnej i zmianą społeczną w krajach nordyckich, czego wynikiem jest książka pt. Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich (wyd. Gdańsk 2013). Książka zainaugurowała wspólną serię wydawniczą Norden Centrum i Wydawnictwa Słowo/Obraz Terytoria pt. „Europa Północna”.

Eksperci

Rafał Bakalarczykdr Rafał Bakalarczyk – absolwent europejskiej socjologii politycznej w Dalarna Hogskolan w Falun (Szwecja) i polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał dyplom doktora nauk społecznych. Zajmuje się skandynawskimi państwami dobrobytu, polityką edukacyjną, ochroną zdrowia, wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Sekretarz redakcji Pisma Dialogu Społecznego „Dialog” (2010-2011) oraz periodyku „Problemy Polityki Społecznej” (od 2012). Współautor wielu raportów i ekspertyz, m.in. dla Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”, a także książek: Jaka Polska 2030 (2010), Szwecja. Przewodnik nieturystyczny (2010).

Sławomir Czechdr Sławomir Czech – ekonomista, adiunkt w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Interesuje się historią gospodarczą, ekonomią instytucjonalną oraz systemami gospodarczymi państw skandynawskich. Jako stypendysta programu Sokrates-Erasmus studiował w Jönköping International Business School (Szwecja, 2004). Autor wielu publikacji m.in. z zakresu szwedzkiego modelu gospodarczego, w tym monografii Gospodarka w służbie idei. Rzecz o modelu szwedzkim (2013).

Wiktoria MichałkiewiczWiktoria Michałkiewicz – absolwentka kulturoznawstwa, spec. Porównawcze Studia Cywilizacji i filologii szwedzkiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz antropologii społecznej CREOLE: Cultural Differences and Transnational Processes – łączonego programu sześciu uczelni europejskich, w tym Uniwersytetu Sztokholmskiego. W ramach programu zrealizowała badania terenowe wśród społeczności imigrantów we Francji (w trakcie stypendium na Uniwersytecie Lumiere 2 w Lyonie), badając wpływ autoprezentacji teatralnej na stereotypowy obraz imigrantów. Organizowała liczne konferencje międzynarodowe i projekty badawcze, m.in. we współpracy z instytucjami badawczymi i dyplomatycznymi w Polsce i Szwecji, a także była redaktor naczelną kwartalnika naukowego poświęconego tematyce kultur i społeczeństw skandynawskich (2010-2011). Obecnie doktorantka w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pracuje nad pracą doktorską poświęconą reinterpretacji metafory „Domu Ludu” (folkhemmet) we współczesnej Szwecji w kontekście odradzającego się nacjonalizmu. Do jej zainteresowań badawczych należą również badania nad migracjami, mechanizmy wykluczenia, socjologia języka oraz antropologia wizualna.

Sylwia Daniłowska (Rosocha)dr Sylwia Daniłowska (Rosocha) – absolwentka europeistyki i polityki społecznej, jako pierwsza uzyskała tytuł doktora w zakresie nauk o polityce publicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się duńskim państwem dobrobytu, w szczególności koncepcją flexicurity. Obecnie także jako Dyrektorka Pionu Usług w Fundacji Aktywizacja nadzoruje wszystkie projekty usługowe organizacji. Od kilku lat stała współpracowniczka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Autorka artykułów poświęconych polityce społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem duńskiego modelu welfare state i współautorka książek: Społeczeństwa i kultury Europy (2010), Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej (2011), Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość? (2011). W 2016 ukazała się jej książka pt. Duńskie państwo dobrobytu a koncepcja flexicurity

Agnieszka Dziedziczak-Foltyndr Agnieszka Dziedziczak-Foltyn – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się polityką rozwoju społeczno-gospodarczego i kwestiami modernizacji Polski. Jej zainteresowania badawczo-naukowe obejmują socjologię edukacji i politykę edukacyjną (szczególnie w zakresie szkolnictwa wyższego), politykę rynku pracy, równość płci w szkolnictwie wyższym. W okresie 2006-2009 uczestniczyła w międzynarodowym projekcie badawczym (SOCRATES) poświęconym roli i profilowi szkolnictwa wyższego w europejskim społeczeństwie wiedzy. Od 2009 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi jako ekspert. Jest autorką wielu artykułów na temat powiązania kształcenia wyższego z rynkiem pracy, polityki i praktyki równości płci w szkolnictwie wyższym oraz polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego. Jest współautorką (z dr. Kazimierzem Musiałem) 2 artykułów porównujących systemy szkolnictwa wyższego w Polsce i w krajach nordyckich. W 2017 roku wydała książkę dotyczącą kwestii reformowania szkolnictwa wyższego w Polsce w debacie publicznej.

Wojciech Liederdr Wojciech Lieder – absolwent politologii na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Napisał pracę doktorską o skandynawskich modelach państwa opiekuńczego, ich porównaniu oraz możliwościach wykorzystywania rozwiązań skandynawskich w Polsce. Stypendysta programu Erasmus w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk Społecznych (ISCET) w Porto (2009-2010). Odbył praktykę w Konsulacie Generalnym RP w Malmö (2011). Współpracuje z: Uniwersytetem Południowej Danii w Odense, Uniwersytetem w Lund, Uniwersytetem w Malmö, Uniwersytetem Sztokholmskim oraz z badaczami niezrzeszonymi w instytucjach, zamieszkałymi w Skandynawii. W Norden Centrum realizuje projekt na temat szwedzkiej polityki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kazimierz PopławskiKazimierz Popławski – absolwent stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programów stypendialnych wymian studenckich studiował w Estonii na Uniwersytecie w Tartu oraz w Northeastern Illinois University w Chicago. Jego zainteresowania koncentrują się przede wszystkim na Estonii, ale obejmują również państwa bałtyckie i nordyckie oraz Europę Wschodnią. Jest twórcą i redaktorem serwisów Przegląd Bałtycki (www.przegladbaltycki.pl) i Portalu estońskiego – www.eesti.pl.

Monika Sokół-Rudowskadr Monika Sokół-Rudowska – absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od kilku lat mieszka w Lillehammer, gdzie pracuje w regionalnej placówce archiwalno-badawczej (Opplandsarkivet avdeling Maihaugen) i prowadzi badania na temat polskich emigrantów w Norwegii. Współorganizatorka wielu polsko-norweskich wydarzeń kulturalnych w tym kraju. W 2011 r. laureatka tytułu Polki Roku w Norwegii (w kategorii nauka), przyznanego przez Fundację Teraz Polska.

Współpracownicy

Klaudia AlberckaKlaudia Albercka – absolwentka prawa i skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego. W 2012 r. obroniła pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego i komparatystyki prawnej na temat deficytu demokracji w Unii Europejskiej. W 2013 r. obroniła pracę licencjacką na temat debaty między republikanami a monarchistami w Szwecji (Debatten mellan republikaner och monarkister i Sverige – utvalda aspekter). W ramach programu Erasmus studiowała na Uniwersytecie w Turku w Finlandii (2012/2013), gdzie uczestniczyła m.in. w kursach z programu Baltic Sea Region Studies i szwedzkiego języka prawnego.

Michał CiesielskiMichał Ciesielski – student skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, miłośnik języka duńskiego, członek polskiego oddziału Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE (Organisation Generale des Amateurs de´l Eurovision). W 2010 r. brał udział w kursie językowym w Helsingor w ramach duńskiego programu stypendialnego pod nazwą Kulturaftaler. W 2011 r. przebywał w duńskiej szkole ludowej Uldum Hojskole, gdzie zbierał materiały do swojej pracy licencjackiej pt. Danskhed i Danmarks MGP historie (Duńskość w historii Danii na Konkursie Piosenki Eurowizji).

Joanna Maria CzarnockaJoanna Maria Czarnocka – z wykształcenia historyk sztuki, stypendystka Norweskiego Centrum Współpracy Międzynarodowej w Edukacji (SIU), odbyła praktyki w norweskich instytucjach kultury takich jak Muzeum Sztuki w Bergen i Pernamenten Muzeum Sztuki Użytkowej w Bergen (obecnie KODE). Na co dzień pracuje jako koordynator regionalny odpowiedzialny za kontakty ze Skandynawią i Krajami Nordyckimi przy Forum Ekonomicznym w Krynicy. Koordynator projektów na Islandii. W 2012 r. założyła Fundację FUTHARK Na Rzecz Popularyzacji Kultury i Biznesu Krajów Nordyckich. Pasjonatka kultury i architektury krajów nordyckich.

Kamila Faszczadr Kamila Faszcza – absolwentka historii na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uniwersytecie Kopenhaskim. W 2009 r. otrzymała stypendium premiera Królestwa Danii w celu prowadzenia badań nad problematyką polsko-duńskich stosunków kulturalnych i społecznych. Członek Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zagadnienia polsko-skandynawskich stosunków politycznych, kulturalnych i społecznych na przestrzeni wieków, a w szczególności historię i współczesność relacji polsko-duńskich. Tej tematyki dotyczą również liczne artykuły jej autorstwa publikowane na łamach m.in. „Studia Maritima”, „Slavica Lundensia”, „Dziejów Najnowszych”, „Przeglądu Zachodniopomorskiego” i „Nautologii”.

Ewa LitkeEwa Litke – absolwentka nauk politycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych na Uniwersytecie Łódzkim, a obecnie doktorantka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Wschodniej Finlandii w Joensuu (2010). Swoją pracę doktorską planuje poświęcić tematyce fińskiej polityki bezpieczeństwa w kontekście uwarunkowań regionalnych. W 2011 r. odbyła staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Jej zainteresowania i publikacje koncentrują się na współczesnej Skandynawii, ze szczególnym uwzględnieniem Finlandii.

Janina Petelczycdr Janina Petelczyc – absolwentka polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, stopień doktora uzyskała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w 2015 r. Interesuje się zabezpieczeniem społecznym, polityką rodzinną i międzynarodową porównawczą polityką społeczną. Autorka publikacji m.in. dla „Polityki Społecznej”, „Dialogu”, współpracuje także z Ośrodkiem Myśli Społecznej F. Lassalle`a i Fundacją Terra Brasilis. Współautorka wielu ekspertyz i raportów z badań, m.in. dla projektu trESS (Training and Reporting on European Social Security) oraz dla Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

Konrad Prandeckidr Konrad Prandecki – adiunkt w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym. Wcześniej adiunkt oraz dziekan Wydziału Ekonomicznego w Akademii Finansów w Warszawie. Ukończył stosunki międzynarodowe w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej, pracę doktorską na temat ekonomicznych i prawnych aspektów ochrony środowiska w Polsce obronił w 2006 roku. Wykładał na uczelniach zagranicznych, m.in. w Finlandii. Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim i członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji na tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym, międzynarodowymi aspektami ochrony środowiska i zrównoważonym rozwojem, m.in. monografii Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej i jej implementacja w Polsce (2008).

Grzegorz Radyński-FiglarzGrzegorz Radyński-Figlarz – absolwent polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiuje na Uniwersytecie w Aalborgu (Dania) problemy społeczne, kulturowe i ekonomiczne. Uczestniczył w szkoleniach poświęconych innowacjom i przedsiębiorczości, organizowanych przez Uniwersytet w Aalborgu. Interesuje się dialogiem społecznym, któremu poświęcił pracę licencjacką (dialog społeczny w stosunkach pracy w Polsce) oraz magisterską (duński dialog społeczny w stosunkach przemysłowych) oraz innymi zagadnieniami rynku pracy, metodami badań społecznych, a także kwestiami związanymi z rozwojem innowacji.