Szkolenia

Transfer wiedzy i innowacji – jak to się robi po skandynawsku?

Transfer wiedzy ze sfery nauki do sfery przemysłu i usług jest obecnie przedmiotem zainteresowania zarówno jednostek naukowych, jak i przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. Kraje skandynawskie są światowymi liderami w zakresie współpracy sektora B+R z sektorem prywatnym, od lat znajdują się w światowej czołówce krajów o największej innowacyjności, produktywności i przedsiębiorczości, doskonale radząc sobie z efektywnym zarządzaniem stale powiększanych nakładów na innowacyjne badania i rozwój, komercjalizacji wyników prowadzonych badań oraz tworzeniem partnerstw badawczo-wdrożeniowych.
Adresaci: instytuty badawcze, uczelnie wyższe, parki naukowo-technologiczne i przemysłowo-technologiczne, centra badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, konsorcja badawczo-wdrożeniowe z Polski oraz pozostałych krajów Europy Środkowej.
Język: polski, angielski.
Długość szkolenia: 6, 12 lub 18 godzin, do uzgodnienia w dziennych blokach, w zależności do potrzeb i możliwości Zamawiającego.
Lokalizacja: zależnie od długości szkolenia, liczby uczestników w grupach szkoleniowych, potrzeb i możliwości Zamawiającego.
Cena: zależnie od długości szkolenia, lokalizacji i rozmiaru oraz liczby grup szkoleniowych.

EKO-CSR a dobre praktyki i inspiracje nordyckie

Co dziś oznacza biznes odpowiedzialny społecznie, polegający nie tylko na korzystaniu z zasobów naturalnych, ale pozostający przy tym w zgodzie z naturą, prawem i etyką? W jaki sposób zrównoważona rewitalizacja zasobów naturalnych, towarzysząca ich wykorzystaniu w duchu eko-CSR, może stać się stałym elementem budowania przewagi konkurencyjnej firmy, zarządzania ryzykiem, wzmacniania szans rynkowych oraz działań wizerunkowych? W trakcie szkolenia, na konkretnych przykładach polskich i nordyckich firm, zostaną przedstawione dobre praktyki oraz wdrożone rozwiązania, które sprawdziły się już w krajach Północnej Europy. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na to, w jaki sposób inspiracje nordyckie mogą znaleźć najbardziej efektywne zastosowanie w społecznie odpowiedzialnej działalności firm z Polski i innych krajów Europy Środkowej.
Język: polski, angielski.
Długość szkolenia: 6, 12 lub 18 godzin, do uzgodnienia w dziennych blokach, w zależności do potrzeb i możliwości Zamawiającego.
Lokalizacja: zależnie od długości szkolenia, liczby uczestników w grupach szkoleniowych, potrzeb i możliwości Zamawiającego.
Cena: zależnie od długości szkolenia, lokalizacji i rozmiaru oraz liczby grup szkoleniowych.

Kultura biznesu w relacjach polsko-nordyckich

W prowadzeniu efektywnych i pozwalających na wzajemne zrozumienie relacji handlowych pomiędzy partnerami z różnych krajów i kontekstów kulturowych, ogromnego znaczenia nabiera świadomość wzajemnych zwyczajów negocjacyjnych. W ramach szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze kody kulturowe oraz zwyczaje negocjacyjne, charakterystyczne dla kultury biznesu w relacjach polsko-nordyckich. Na konkretnych przykładach, w formie warsztatów i gier szkoleniowych, zostaną przeprowadzone dobre praktyki, wpływające na efektywność i wzajemne zrozumienie podczas negocjacji i codziennych relacji handlowych pomiędzy parterami z Polski i krajów nordyckich.
Język: polski, angielski.
Długość szkolenia: 6, 12 lub 18 godzin, do uzgodnienia w dziennych blokach, w zależności do potrzeb i możliwości Zamawiającego.
Lokalizacja: zależnie od długości szkolenia, liczby uczestników w grupach szkoleniowych, potrzeb i możliwości Zamawiającego.
Cena: zależnie od długości szkolenia, lokalizacji i rozmiaru oraz liczby grup szkoleniowych.

Wizyty studyjne dla biznesu, administracji i sektora nauki

Oferujemy również organizację tematycznych wizyt studyjnych o charakterze biznesowym, administracyjnym i naukowo-badawczym. Profil oraz program wizyty studyjnej dostosowujemy do oczekiwań instytucji zlecającej, współpracujemy przy nawiązaniu kontaktów z instytucjami przyjmującymi, a także moderujemy prowadzone rozmowy, negocjacje i spotkania kontaktowe z odwiedzanymi partnerami.
Czas trwania wizyty uzgadniany jest indywidualnie, w zależności od oczekiwań programowych Zleceniodawcy.

Partnerzy szkoleniowi

idnpolszwizbagospforumodpbizensuPolish Connection

Przy realizacji szkoleń współpracujemy m.in. z International Development Norway, Polsko-Szwedzką Izbą Gospodarczą w Gdańsku, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Polish Connection.