Współpraca

Partnerstwa projektowe

Fundacja Naukowa NORDEN CENTRUM realizuje projekty badawcze i edukacyjne samodzielnie, w ramach partnerstw lub na zasadzie podwykonawstwa wobec instytucji polskich i zagranicznych. Są one finansowane ze źródeł krajowych, jak i międzynarodowych, w tym funduszy europejskich.

Tematyka projektów realizowanych przez Fundację obejmuje w szczególności następujące sfery problemowe:

 1. specyfika, ewolucja i perspektywy nordyckiego modelu rozwoju,
 2. polityka rodzinna, równouprawnienie kobiet i mężczyzn,
 3. polityka rynku pracy, stosunki przemysłowe, dialog społeczny,
 4. polityka migracyjna, integracja imigrantów,
 5. polityka edukacyjna i innowacyjna, badania i rozwój, społeczeństwo oparte na wiedzy,
 6. polityka ekologiczna, klimatyczna i energetyczna,
 7. społeczna odpowiedzialność biznesu, kultura korporacyjna,
 8. integracja europejska, współdziałanie w regionie nordycko-bałtyckim,
 9. międzynarodowa współpraca rozwojowa, pomoc humanitarna, dyplomacja pokojowa,
 10. transnarodowe procesy dyfuzyjne, warunki wykorzystywania zagranicznych doświadczeń i rozwiązań społecznych w odmiennych realiach krajowych.

Działając na rzecz pogłębienia i upowszechniania wiedzy o nowatorskich sposobach zarządzania i reformowania wspomnianych wyżej obszarów polityki publicznej, NORDEN CENTRUM wykorzystuje różne formy aktywności. W szczególności Fundacja realizuje swoje cele poprzez inicjowanie, wspieranie i realizowanie:

 1. badań i konferencji naukowych, seminariów, opracowywanie raportów i analiz,
 2. projektów edukacyjnych, szkoleń, warsztatów, debat, doradztwa dla firm,
 3. wydarzeń kulturalnych, wystaw, akcji promocyjnych,
 4. działalności wydawniczej i publicystycznej,
 5. nieodpłatnych i płatnych zadań publicznych.

Ekspertyzy, doradztwo, szkolenia

Fundacja Naukowa NORDEN CENTRUM zaprasza do współpracy firmy, instytucje administracji publicznej i inne organizacje, oferując im różne formy usług ekspertyzowych, doradczych i szkoleniowych. Wykorzystuje w tym celu wiedzę i doświadczenie swoich ekspertów i współpracowników – zarówno badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych (politologia, ekonomia, socjologia, skandynawistyka, prawo, stosunki międzynarodowe), jak i związanych z nią praktyków życia gospodarczego, administracji publicznej czy dyplomacji.

Nasi eksperci to m.in. pracownicy naukowi i doktoranci najlepszych polskich uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Oferujemy przygotowanie na zlecenie profesjonalnych analiz i raportów, organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji, a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów w środowisku międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem partnerów z krajów skandynawskich. Stosownie do indywidualnych potrzeb i zamówień, Fundacja realizuje również kursy nauczania języków skandynawskich (duński, islandzki, norweski, szwedzki), od poziomu podstawowego do języka specjalistycznego.

Stwarzamy również możliwość realizowania w ramach lub przy udziale Fundacji własnych pomysłów i projektów badawczych, a także opracowań analitycznych związanych z wymienionymi poniżej obszarami tematycznymi. W związku z tym zapraszamy do współpracy analityczno-eksperckiej, zgłaszania inicjatyw projektowych i współtworzenia zespołów tematycznych. Wspieramy również wybrane aplikacje w staraniach o granty zewnętrzne. Zainteresowane osoby oraz instytucje prosimy o przesyłanie swoich propozycji na adres: mfronia@nordencentrum.pl.

Zakres tematyczny oferowanych usług obejmuje m.in. następujące dziedziny:

Problematyka ekonomiczna
 1. specyfika nordyckiego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego,
 2. analiza rynków skandynawskich,
 3. społeczna odpowiedzialność biznesu, kultura korporacyjna firm skandynawskich,
 4. polityka energetyczna, ekologiczna i klimatyczna państw nordyckich (źródła odnawialne, ochrona środowiska, CCS itp.),
 5. strategie innowacyjne, polityka wspierania nowych technologii (B+R), gospodarka oparta na wiedzy.
Problematyka polityki społecznej
 1. nordycki model państwa dobrobytu (welfare state),
 2. skandynawskie rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, łączenia przez osoby obu płci ról zawodowych i rodzinnych,
 3. polityka rynku pracy, stosunki przemysłowe, dialog społeczny w krajach nordyckich,
 4. polityka imigracyjna (wobec uchodźców i pracowników zagranicznych), integracja imigrantów w społeczeństwach wielokulturowych,
 5. systemy edukacyjne w państwach nordyckich (szkoły, uczelnie, kształcenie ustawiczne).
Problematyka międzynarodowa
 1. udział krajów skandynawskich w międzynarodowej współpracy rozwojowej, pomocy humanitarnej i rozwiązywaniu konfliktów na świecie,
 2. regionalna współpraca nordycka, bałtycka i arktyczna (Rada Nordycka, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Rada Arktyczna i inne formy współdziałania),
 3. relacje państw nordyckich z Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym,
 4. polityczne, gospodarcze i kulturalne stosunki krajów skandynawskich z Polską.

Patronaty

Fundacja wspiera działalność innych instytucji, które realizują przedsięwzięcia bliskie jej celom statutowym. Wsparcie to może się odbywać poprzez obejmowanie przez Fundację patronatu nad wydarzeniami o charakterze kulturalnym, naukowym i gospodarczym, które promują nordyckie modele rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Jesteśmy również zainteresowani otrzymywaniem elektronicznych informacji na temat przedsięwzięć związanych z profilem oraz misją Fundacji.

Darowizny, subwencje

Fundacja Naukowa NORDEN CENTRUM przyjmuje darowizny i dotacje od osób fizycznych i podmiotów prawnych, które w ten sposób chciałyby wesprzeć jej misję, cele i działalność, w tym konkretne projekty realizowane przez Fundację.

Podmiotom deklarującym znaczące wsparcie finansowe Fundacja oferuje specjalny status Partnera NORDEN CENTRUM, umożliwiający umieszczanie informacji o sponsorze na stronie internetowej Fundacji, w jej publikacjach, jak również udział w organizowanych przez nią różnego rodzaju – w tym także tych o zamkniętym charakterze – wydarzeniach.