Wydarzenia 2012

logoNC logoUW    LOGOIPS logoEbert

Europa Północna – zwycięski region w Unii Europejskiej?
5 grudnia 2012 r.,
Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich,
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 32

Fundacja Naukowa Norden Centrum wraz z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacją im. Friedricha Eberta w Polsce zorganizowały debatę poświęconą przyczynom i konsekwencjom zarysowującego się ostatnio podziału Północ-Południe w Unii Europejskiej. Podstawą do debaty były następujące pytania: Dlaczego społeczno-ekonomiczna kondycja państw skandynawskich i Niemiec jest dziś relatywnie lepsza od tej, jaką wykazują kraje śródziemnomorskie? Co z tego wynika dla Polski?

 • Program debaty i galeria zdjęć

  14:30-15:00 - Kawa/ herbata i rejestracja

  15:00 - Powitanie
  - Prof. Cezary Żołędowski, Dyrektor, Instytut Polityki Społecznej
  - Knut Dethlefsen, Dyrektor, Fundacja im. F. Eberta w Polsce

  15:05-15:40 - Wykład Prof. Steina Kuhnle,
  Uniwersytet w Bergen i Hertie School of Governance w Berlinie

  15:40-16:10 – Komentarze:
  - Prof. Joachim Osiński, Szkoła Głowna Handlowa (SGH)
  - Prof. Mirosław Księżopolski, Uniwersytet Warszawski (UW)
  - Prof. Wojciech Nowiak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

  16:10-16:30 - Dyskusja

  Prowadzenie: Prof. Włodzimierz Anioł,
  Uniwersytet Warszawski i Norden Centrum

  Debata była prowadzona i tłumaczona symultanicznie w języku polskim i angielskim. Udział w wydarzeniu był bezpłatny.

  {slide=Przebieg debaty |closed}

  skuhnleWprowadzenie do debaty wygłosił profesor Stein Kuhnle z Uniwersytetu w Bergen oraz Hertie School of Governance w Berlinie. O komentarz do tego wystąpienia poproszeni zostali reprezentujący różne ośrodki akademickie badacze mający w swym dorobku naukowym publikacje na temat modelu nordyckiego. Byli to: prof. M. Księżopolski z Instytutu Polityki Społecznej UW, prof. J. Osiński ze Szkoły Głównej Handlowej oraz prof. W. Nowiak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po tych wystąpieniach było czas na dyskusję z publicznością, która liczyła tego dnia blisko 100 osób.

  Wykład prof. Steina Kuhnle,
  czołowego norweskiego politologa i badacza polityki społecznej

  Debata skoncentrowała się na doświadczeniach i sukcesie krajów północnej Europy, zwłaszcza nordyckich, które stanowią główny przedmiot zainteresowania Fundacji Norden Centrum. Jednocześnie warto odnotować uwagę, jaką poczynił na wstępnie jeden z gospodarzy wydarzenia, dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW, prof. Cezary Żołędowski, twierdząc iż względną pomyślność, także w czasie kryzysu, krajów Europy Północnej trudno jednoznacznie sprowadzić do cech danego modelu polityki społecznej. Jak zauważył, na północy Europy są kraje reprezentujące kilka konkurencyjnych modeli polityki społecznej: anglosaski (na Wyspach Brytyjskich), skandynawski i kontynentalny (np. Niemcy i Holandia). Co więcej, w regionie północnym znajdują się też kraje takie jak Polska, której przyporządkowanie do któregokolwiek z tym modeli bywa problematyczne.

  waniolDebatę prowadził prof. Włodzimierz Anioł,
  prezes Norden Centrum

  Prof. S. Kuhnle w swym wystąpieniu skoncentrował się na fenomenie sukcesu krajów nordyckich, którymi jako badacz od lat się zajmuje, a jego opracowania na temat nordyckiego welfare state dodarły nawet do Chin jako potencjalne źródło inspiracji budowania instytucji kapitalizmu dobrobytu. Prof. S. Kuhnle zwrócił uwagę, że wyniki społeczno-ekonomiczne w krajach skandynawskich na tle innych państw mogą wydawać się nieco paradoksalne z perspektywy sceptycznie nastawionych obserwatorów państwa dobrobytu. Pierwszy paradoks wiąże się z tym, że mimo rozbudowanego państwa socjalnego kraje nordyckie osiągają bardzo korzystne wskaźniki ekonomiczne, mierzone np. niską stopą bezrobocia czy wysokim PKB. Przekonywał również, że należy odwrócić tezę, iż Skandynawów stać na państwo dobrobytu gdyż żyją po prostu w bogatych krajach. Według niego są to państwa bogate m.in. właśnie dlatego, że stworzyły model państwa dobrobytu. Drugi paradoks dotyczy tego, że wbrew powszechnym przekonaniom, zgodnie z którymi aby zmniejszyć nierówności i ubóstwo należy systemy wsparcia adresować precyzyjnie do osób w najgorszym położeniu, okazuje się, że największe sukcesy na polu zmniejszania nierówności społecznych i ograniczania ubóstwa mają systemy społeczne opierające się w dużej mierze na programach uniwersalnych. Taki model występuje właśnie w Skandynawii. Trzeci paradoks odnoszący się do krajów skandynawskich wiąże się z tym, że konsensus społeczny i zdolność rozwiązywania problemów społeczno-politycznych w drodze kompromisu jest możliwy także w systemach politycznych, gdzie w parlamencie ściera się wiele formacji politycznych o różnicowej proweniencji ideowej. Tak dzieje się również w państwach nordyckich, w których są wielopartyjne systemy polityczne, a eskalacja konfliktu politycznego nigdy nie osiąga wielkich rozmiarów.

  Natężenie konfliktów, nie tylko politycznych, lecz także społecznych oraz sposoby ich kanalizowania i rozładowywania to kwestia która na pierwszy rzut oka szczególnie różnicuje to co dziś dzieje się w wielu krajów na południu i na północy Europy. Profesor S. Kuhnle – z lekkim przymrużeniem oka – w swej multimedialnej prezentacji wydobył ów kontrast, zestawiając ze sobą obrazy oraz dane statystyczne ilustrujące harmonijny rozwój w krajach północnych i zdjęcia z protestów na ulicach miast Grecji.

  kdeflSłowo wstępne Knuta Dethlefsena,
  dyrektora Fundacji im. F. Eberta w Polsce, współorganizatora debaty

  Co jest typowe dla dyskusji poświęconych osiągnięciom krajów nordyckich, pojawiło się w niej pytanie, na ile wspomniane sukcesy to efekt silnie ugruntowanych czynników kulturowych, a na ile skutecznego zarządzania polityką publiczną? I wobec tego, które doświadczenia i w jakim stopniu mogą być przenoszone na polski grunt? Dylematy te były obecne w wypowiedziach polskich komentatorów. Prof. J. Osiński sugerował, by na nordycki model rozwoju patrzeć bez emocji, a przyglądać się konkretnym rozwiązaniom, które się sprawdziły i nie bać się je stosować. Z kolei prof. M. Księżopolski uwypuklał jako źródła nordyckiego sukcesu m.in. zaufanie do państwa, wysoką spójność społeczną i umiejętność racjonalnego podejścia do czynników prorozwojowych. Również w wypowiedzi prof. W. Nowiak podkreślał pragmatyzm tamtejszych władz. Prof. W. Nowiak swoje wystąpienie dodatkowo spuentował postulatem, aby w przyszłości na tego typu konferencjach pojawiali się także przedstawiciele polskiego świata polityki, gdyż z doświadczeń nordyckich mogliby zaczerpnąć wiele cennych, praktycznych inspiracji.

  (fot. Agata Krencik)logoNC logo Ebert Stiftung

 

Ku nowym brzegom
Basen Morza Bałtyckiego jako modelowy region dobrej pracy i bezpieczeństwa społecznego
Auf zu neuen Ufern
Der Ostseeraum als Modellregion für gute Arbeit und soziale Sicherheit

Wtorek, 27 listopada 2012
Nadbałtyckie Centrum Kultury, Ratusz Staromiejski
Gdańsk, ul. Korzenna 33/35
Dienstag, 27. November 2012
Ort: Zentrum für Osteseekultur, Altstädtisches Rathaus
ul. Korzenna 33/35, Danzig

Fundacja Naukowa Norden Centrum wraz z Fundacją im. Eberta zorganizowały międzynarodową konferencję poświęconą rozwojowi dobrych praktyk z zakresu polityki rynku pracy i sprawiedliwości społecznej w basenie Bałtyku.

 • Program konferencji / Konferenz Programm

  9:30 Rejestracja
  10:00 Powitanie
  Dr Reinhard Krumm, Dyrektor Departamentu Europy Środkowej i Wschodniej, Fundacja im. Friedricha Eberta
  Marcin Fronia, dyrektor wykonawczy Fundacji Norden Centrum
  10:10 Wprowadzenie do dyskusji
  Klaus Brandner, deputowany do Bundestagu, były Parlamentarny Sekretarz Stanu przy Ministerstwie pracy i spraw socjalnych
  Prof. dr Gavin Rae, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Katedra Nauk Społecznych
  11:00 Dyskusja panelowa
  „Nowe spojrzenie na sprawiedliwość społeczną – przyszłe modele państwa opiekuńczego w basenie Morza Bałtyckiego“
  Jak wygląda państwo opiekuńcze przyszłości? Jakie podobieństwa i różnice można zauważyć w poszczególnych modelach państwa opiekuńczego w regionie? Czy poszczególne rozwiązania w kwestiach społecznych mogą znaleźć uniwersalne zastosowanie w różnych krajach? Czy basen Morza Bałtyckiego może stać się wzorem dla społecznej Europy?
  Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceprzewodnicząca SLD, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy
  Prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz, współzałożyciel Unii Pracy, były poseł na Sejm RP, Minister w Kancelarii Prezydenta A. Kwaśniewskiego
  Dr Gabriele Kötschau, Izba Handlowa w Hamburgu, dyrektor przedstawicielstwa w St. Petersburgu
  Dr Kazimierz Musiał, Uniwersytet Gdański, Katedra Skandynawistyki
  Moderator: Prof. dr Vera Trappmann, Uniwersytet w Magdeburgu, Instytut Socjologii
  13:00 Obiad
  14:00 Wprowadzenie do dyskusji
  Franz Thönnes, deputowany do Bundestagu, były Parlamentarny Sekretarz Stanu, członek Stałego Komitetu Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego
  Prof. dr hab. Ryszard Czarny, były minister edukacji, były ambasador RP w Szwecji, Norwegii i Islandii
  14:50 Dyskusja panelowa
  „Dobra praca w regionie Morza Bałtyckiego – szanse i wyzwania współpracy związków zawodowych w regionie“
  Jak związki zawodowe radzą sobie z aktualnymi wyzwaniami rynku pracy (np. uczciwe zasady mobilności/migracja zarobkowa, praca czasowa)? Jakie są przykłady dobrych praktyk? W jakim stopniu współpraca transgraniczna może wzmocnić związki zawodowe? Jakim wyzwaniom trzeba w tym kontekście sprostać? Jaką rolę w procesie integracji europejskiej mogą odegrać związki zawodowe?
  Dr Piotr Ostrowski, OPZZ, Zespół ds. Międzynarodowych i Integracji Europejskiej
  Pirkko Nikula, Fiński związek zawodowy pracowników (STTK), główna doradca ds. współpracy międzynarodowej
  Tomasz Jasiński, Forum ZZ, radca do spraw międzynarodowych
  Rune Siglev, Federacja Związków Zawodowych Danii, wydział stosunków międzynarodowych
  Mirosław Piórek, przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”
  Moderator: Ulrike Geith, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Kierownik Wydziału ds. Polityki Społecznej
  16:50 Podsumowanie i perspektywy
  Jürgen Peters, dyrektor biura Fundacji im. Friedricha Eberta w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

  Konferenz Programm
  9.30 Uhr Registrierung
  10.00 Uhr Begrüßung
  Dr. Reinhard Krumm, Leiter des Referats Mittel- und Osteuropa der Friedrich-Ebert-Stiftung
  Marcin Fronia, Generaldirektor der Stiftung Norden Centrum
  10.10 Uhr Impulsvorträge
  Klaus Brandner, Mitglied des Bundestages, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Arbeit und Soziales a.D.
  Prof. Dr. Gavin Rae, Leon-Koźmiński-Universität Warschau, Lehrstuhl für Soziologie
  11.00 Uhr Paneldiskussion
  "Soziale Gerechtigkeit neu denken – zukunftsfähige Sozialstaatsmodelle für den Ostseeraum“
  Wie sieht der Sozialstaat der Zukunft aus? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede weisen die verschiedenen Sozialstaatsmodelle in der Region auf? Sind einzelne Sozialstaatselemente übertragbar? Kann der Ostseeraum zu einer Modellregion für ein soziales Europa werden?
  Paulina Piechna-Więckiewicz, stellvertretende Vorsitzende des SLD, stellvertretende Vorsitzende der Kommission für Erziehung und Familie des Warschauer Stadtrats
  Prof. Dr. habil. Wojciech Lamentowicz, Mitbegründer der Unia Pracy, Abgeordneter des Sejm a.D., Unterstaatssekretär in der Präsidialkanzlei unter Präsident Kwaśniewski
  Dr. Gabriele Kötschau, Handelskammer Hamburg, Leiterin der Vertretung in St. Petersburg
  Dr. Kazimierz Musiał, Universität Danzig, Lehrstuhl für Skandinavistik
  Moderatorin: Prof. Dr. Vera Trappmann, Universität Magdeburg, Institut für Soziologie
  13.00 Uhr Mittagessen
  14.00 Uhr Impulsvorträge
  Franz Thönnes, Mitglied des Deutschen Bundestages, Parlamentarischer Staatssekretär a.D., Mitglied im Ständigen Ausschuss der Ostseeparlamentarierkonferenz
  Prof. Dr. habil. Ryszard Czarny, polnischer Minister für Bildung a.D., Botschafter der Republik Polen in Schweden, Norwegen und Island a.D.
  14.50 Uhr Paneldiskussion
  „Gute Arbeit im Ostseeraum – Chancen und Herausforderungen gewerkschaftlicher Zusammenarbeit in der Region“
  Wie begegnen die Gewerkschaften des Ostseeraums aktuellen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt (z.B. faire Mobilität/Arbeitsmigration, Leiharbeit)? Welche best practice-Beispiele gibt es? Inwieweit kann grenzüberschreitende Zusammenarbeit die Gewerkschaften im Ostseeraum stärken? Welche Herausforderungen gilt es diesbezüglich zu meistern? Welche Rolle können die Gewerkschaften im Rahmen des europäischen Integrationsprozesses spielen?
  Dr. Piotr Ostrowski, OPZZ, Abteilung für internationale Angelegenheiten
  Pirkko Nikula, Finnischer Angestelltenverband (STTK), Chefberaterin für internationale Angelegenheiten
  Tomasz Jasiński, Forum ZZ, Abteilung für internationale Angelegenheiten
  Rune Siglev, Dänischer Gewerkschaftsbund, Abteilung für internationale Angelegenheiten
  Mirosław Piórek, Vorsitzender der Betriebskommission der Solidarność und Vorsitzender der Sektion Schiffsbau der Solidarność
  Moderatorin: Ulrike Geith, Leiterin des Referats Sozial- und Beschäftigungspolitik, Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Polen
  16.50 Uhr Zusammenfassung und Ausblick
  Jürgen Peters, Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Mecklenburg Vorpommern

 • Sprawozdanie z konferencji

  27 listopada 2012 r. w Nadbałtyckim Centrum Kultury mieszczącym się w zachwycającym wnętrzu Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku odbyła się konferencja Ku Nowym Brzegom. Basen Morza Bałtyckiego jako modelowy region dobrej pracy i bezpieczeństwa społecznego organizowana przez dwie fundacje zaangażowane w tematykę państw bałtyckich: Norden Centrum oraz im. Friedricha Eberta.
  Na konferencję zaproszono szerokie grono ekspertów, teoretyków oraz praktyków omawianych zagadnień, pochodzących z różnych państw basenu morza Bałtyckiego. Problematyka podzielona została na dwa bloki: rolę i zakres obowiązków państwa opiekuńczego oraz wyzwania stojące przed rynkami pracy. Przedstawioną tematykę przeanalizowano podczas wykładów oraz dyskusji panelowych.
  Pierwszy blok zatytułowany Nowe spojrzenie na sprawiedliwość społeczną – przyszłe modele państwa opiekuńczego w basenie Morza Bałtyckiego został rozpoczęty przez wykłady Klausa Brandnera, deputowanego do Bundestagu, byłego Sekretarza Stanu przy Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych oraz Gavina Rae, profesora z Katedry Nauk Społecznych Akademii Leona Koźminskiego. Drogą wprowadzenia Klaus Brandner podkreślał centralne znaczenie elementu socjalnego jako warunku rozwoju społeczeństw we współczesnej Europie oraz zidentyfikował problemy przed nimi stojące, zaś profesor Gavin Rae przedstawił sytuację Polski w kontekście polityki społecznej oraz sytuacji na rynku pracy popierając to bogatym zasobem danych liczbowych.
  prof. dr hab. Wojciech LamentowiczProf. dr hab. Wojciech Lamentowicz w trakcie wystąpienia w panelu
  "Nowe spojrzenie na sprawiedliwość społeczną – przyszłe modele państwa opiekuńczego w basenie Morza Bałtyckiego"

  W dyskusji głos zabrali prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz, były poseł na Sejm RP oraz Minister w Kancelarii Prezydenta A. Kwaśniewskiego, dr Gabriele Kötschau, dyrektor przedstawicielstwa w St. Petersburgu Izby Handlowej w Hamburgu, dr Kazimierz Musiał z Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceprzewodnicząca SLD oraz wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rada m.st. Warszawy. Dyskusję moderowała prof. dr Vera Trappmann z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Magdeburgu. Eksperci mówili o możliwościach transferu rozwiązań systemowych. Nie jest on możliwy bez transferu wartości kierujących obywatelami, takich jak zaufanie społeczne czy szacunek dla pracy. Podkreślono również skuteczność aktywnych polityk rynku pracy i to je wskazano jako najlepszy instrument, obok dialogu społecznego, który nowoczesne państwa opiekuńcze powinny stosować w celu poprawienia sytuacji społecznej w kraju.dr Kazimierz Musiał

  dr Kazimierz Musiał,
  dyrektor programowy Fundacji Naukowej Norden Centrum

  Drugi blok poświęcony zagadnieniom nowoczesnego rynku pracy, Dobra praca w regionie Morza Bałtyckiego – szanse i wyzwania współpracy związków zawodowych w regionie, również rozpoczął się od dwóch wykładów. Franz Thönnes, deputowany do Bundestagu, były Parlamentarny Sekretarz Stanu oraz członek Stałego Komitetu Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego przybliżył słuchaczom zintegrowane działania państw bałtyckich oraz ich zaplecze instytucjonalne. Szczególnie istotną rolę w tej dziedzinie odgrywa Baltic Sea Labour Forum, instytucja stanowiące forum dialogu dotyczącego rynku pracy. Prof. dr hab. Ryszard Czarny, były minister edukacji oraz były ambasador RP w Szwecji, Norwegii i Islandii wygłosił wykład, w którym odniósł się do założeń działalności Baltic Sea Labour Forum oraz nakreślił obecne i historyczne tło współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego.prof. dr hab. Ryszard Czarny
  Prof. dr hab. Ryszard Czarny
  były ambasador w Norwegii, Szwecji i Islandii,
  kierownik Katedry Krajów Europy Północnej
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  Głos w dyskusji panelowej zabrali reprezentanci związków zawodowych, Rune Siglev z Danii, Pirkko Nikula z Finlandii oraz dwóch polskich związkowców: dr Piotr Ostrowski z OPZZ oraz Tomasz Jasiński z Forum Związków Zawodowych. Dyskusję moderowała Ulrike Geith, Kierownik Wydziału ds. Polityki Społecznej Ambasady Republiki Federalnej Niemiec. Eksperci zwrócili szczególną uwagę na zagadnienie migracji oraz dotyczące go problemy: dumping socjalny, nieprzestrzeganie praw imigrantów zarobkowych (zwłaszcza sezonowych), brak znajomości prawa pracy w państwie przyjmującym wśród imigrantów. Związkowcy zwrócili również uwagę na problemy dotyczące dialogu społecznego: problem z identyfikacją i wzajemnym uznaniem partnerów społecznych oraz brak instytucjonalnego uznania ze strony państwa dla rozwiązań wypracowanych przez partnerów społecznych. Reprezentant duńskiej konfederacji związków zawodowych zwrócił uwagę na częste odrzucanie rozwiązań ustalonych przez partnerów społecznych przez Komisję Europejską. Na pytanie o nadzieje wiązane z Baltic Sea Labour Forum odpowiedział, że istnieją doskonałe podstawy społeczne i kulturowe dla dialogu społecznego, jednak brak na tym forum środków nacisku na drugą stronę dialogu. Gdy partnerzy społeczni nie osiągną kompromisu na forum Unii Europejskiej, rozwiązania prawne zostaną wprowadzone bez ich udziału. BSLF nie dysponuje takimi formami nacisku, więc znakomicie może spełnić się jako platforma wymiany doświadczeń czy dobrych praktyk, jednak dla zawierania wiążących układów zbiorowych może zabraknąć mu realnej władzy.
  Konferencja prowadzona była przez Knuta Dethlefsena, dyrektora Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce oraz Marcina Fronię, dyrektora wykonawczego fundacji Norden Centrum.

 • Galeria i materiał filmowy


  fot. Fundacja F. Eberta

  Relacja filmowa - dzięki uprzejmości Fundacji im. EbertalogoNC logoUW  logoWDiNP  LOGOIPS logoFRSE
logoFSS
Konferencja międzynarodowa pod patronatem
Duńskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
EUPresidency-logo-poziom

Nordycki model rozwoju – specyfika, perspektywy, lekcje dla Polski
16 marca 2012 r., Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, Pałac Kazimierzowski

Fundacja Naukowa Norden Centrum wraz z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Funduszem Stypendialnym i Szkoleniowym zorganizowała międzynarodową konferencję poświęconą skandynawskim wzorcom w kształtowaniu polityk publicznych oraz możliwościom wykorzystania ich w innych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

 • Program konferencji

  10:00-10:30 Wystąpienia otwierające:
  Dr hab. Cezary Żołędowski, Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
  Dr hab., prof. UW Barbara Szatur-Jaworska, Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
  Katarzyna Aleksandrowicz, Dyrektor Programów Stypendialnych, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Prof. dr hab. Włodzimierz Anioł, Prezes Zarządu / Marcin Fronia, Dyrektor Wykonawczy, Norden Centrum

  10:30-11:45 Panel I: Czy nordycki model jeszcze istnieje?
    J. E. Thomas Ostrup Moller, Ambasador Danii w Polsce
  J. E. Enok Nygaard, Ambasador Norwegii w Polsce
  Dr hab. Wojciech Nowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Moderator: Prof. dr hab. Mirosław Księżopolski, Uniwersytet Warszawski

  11:45-12:00 Przerwa na kawę

  12:00-13:15 Panel II: Czy nordycki model polityki społecznej jest eksportowalny?
    Dr Tone Flotten, Dyrektor, Instytut Badań Społecznych (Fafo) w Oslo, Norwegia
  Prof. dr hab. Piotr Sałustowicz, Uniwersytet w Bielefeld, Niemcy
  Dr hab. Ryszard Szarfenberg, Uniwersytet Warszawski
  Moderator: Dr Maciej Duszczyk, Uniwersytet Warszawski

  13:15-13:45 Przerwa na lunch

  13:45-15:00 Panel III: Czego może nas nauczyć polityka edukacyjno-badawcza państw nordyckich?
    Dr Kazimierz Musiał, Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Gdański
  Dr Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
  Rafał Bakalarczyk, Sekretarz Redakcji periodyku „Problemy Polityki Społecznej”
  Moderator: Marcin Fronia, Norden Centrum

 • Przebieg konferencji

  Postawione na wstępie problemy przedyskutowano podczas trzech paneli, poświęconych kolejno: tożsamości i charakterystycznym cechom modelu nordyckiego, uwarunkowaniom zastosowania rozwiązań typowych dla skandynawskiego państwa dobrobytu poza regionem Norden, lekcjom płynącym z doświadczeń nordyckich w zakresie polityki edukacyjnej i naukowo-badawczej.

  Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników, reprezentujących czołowe ośrodki akademickie w Polsce, zagraniczne i polskie think tanki (FAFO, demosEuropa, Fundację Eberta, Instytut Sobieskiego. Fundację H. Boella, Instytut Studiów Wschodnich, Krytykę Polityczną i in.), urzędy centralne (Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), instytucje administracji publicznej (m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), a także przedstawicieli Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, kancelarii adwokackich, organizacji pozarządowych, mediów. Zainteresowanie udziałem w wydarzeniu okazali także studenci. W żywej debacie aktywnie uczestniczyli m.in. akademicy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Bardziej praktyczne spojrzenie na omawiane kwestie zostało zaprezentowane przez akredytowanych w Polsce ambasadorów trzech państw nordyckich: Danii, Norwegii i Szwecji.

  ambasadorzyW panelu Czy nordycki model jeszcze istnieje?
  uczestniczyli m.in. Ambasadorowie Danii i Norwegii
  w Polsce - Thomas Ostrup Moller i Enok Nygaard.

  panel2Dr. Tone Flotten, dyrektor Instytutu Badań Społecznych
  (FAFO) w Oslo, wzięła udział w panelu
  Czy nordycki model polityki społecznej jest eksportowalny?

  wywiadAmbasador Szwecji w Polsce Staffan Herrström
  udziela w kuluarach wywiadu ekspertce
  Norden Centrum Marii Skórze.

  W dyskusji dominował pogląd, iż nordycki model rozwoju wciąż zachowuje swą żywotność i ma obiecujące perspektywy - zarówno jeśli chodzi o jego wewnętrzną dynamikę i zdolność do autokorekty, jak i jego niesłabnącą atrakcyjność dla innych społeczeństw. Mechaniczne naśladownictwo tego wzorca za granicą natrafiać jednak musi na wiele ograniczeń i trudności, które wynikają m.in. z mniejszego niż w Skandynawii potencjału solidarności społecznej, zaufania, umiejętności zawierania kompromisów i osiągania politycznego konsensusu. Dużo łatwiej jest zatem importować poszczególne elementy nordyckiego modelu niż model ów w całości, czego dobrym przykładem są choćby omawiane w trakcie trzeciego panelu rozwiązania w dziedzinie polityki edukacyjnej.
  Sprawozdanie z konferencji zamieszczone w periodyku "Polityka Społeczna" nr 1/2013.

 • Galeria
 • Pliki i materiały

  W załączeniu dostępne są pliki:

  - TRZMIEL KTÓRY FRUWA - wystąpienie otwierające prof. dr. hab. Włodzimierza Anioła,
  Prezesa Fundacji Norden Centrum.

  - Prezentacje:

  Polityka edukacyjno-badawcza państw nordyckich w szkolnictwie wyższym - prezentacja dr. Kazimierza Musiała Rozwój i modernizacja szkolnictwa wyższego w Polsce - prezentacja dr. Agnieszki Dziedziczak-Foltyn Czego można nauczyć się z polityki naukowo-edukacyjnej państw nordyckich? - prezentacja mgr. Rafała Bakalarczyka